ČESKÁ REPUBLIKA: Aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19

27.Okt 2020 | 18:51
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

Od 28. októbra 2020 platí v Českej republike zákaz nočného vychádzania v čase od 21:00 hod do 4:59 hod.

Zo zákazu voľného pohybu sú stanovené výnimky, predovšetkým cesty do zamestnania, cesty za rodinou, do zdravotníckych zariadení, účasť na svadbe alebo pohrebe, vycestovanie do zahraničia alebo návrat späť do miesta svojho bydliska v ČR.


S prihliadnutím k týmto a rovnako k ďalším prijatým obmedzeniam (ako napr. uzatvorenie hotelov a ubytovacích zariadení alebo pobyt na verejnosti najviac v dvoch osobách) je možné do Českej republiky pricestovať len v nevyhnutných prípadoch (cesty do zamestnania, či výkonu podnikateľskej činnosti, vrátane pendlerov, nevyhnutné cesty za rodinou, cesty k lekárom, účasť na svadbách a pohreboch). Cesta za účelom turistiky alebo návštevy priateľov nie je možná. Toto rozhodnutie nijako po novom neobmedzuje cestovanie pendlerov. Kontroly na hraniciach ČR neboli zavedené.

Od 21. októbra 2020 platí na celom území ČR povinnosť nosenia rúšok i vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti. Rúško musia mať aj pokiaľ s takou osobu cestujú v jednom aute.


Od 5. októbra 2020 vláda ČR vyhlásila núdzový stav na dobu 30 dní, platí nové ochranné opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré upravuje podmienky prekračovania štátnej hranice s ČR:

Všetky osoby cestujúce z krajín, ktoré nie sú na zozname krajín nízkym rizikom nákazy majú povinnosť vyplniť elektronický príjazdový formulár ešte pred príchodom do Českej republiky. Vyplnením a odoslaním formulára tak automaticky informujú príslušnú hygienickú stanicu o svojom príchode.

Doklad o vyplnení formulára musí osoba, ktorá vstupuje do ČR predložiť i pri hraničnej či pobytovej kontrole. Bude ho možné vytlačiť alebo zobraziť na mobilnom zariadení.

Na stiahnutie: Leták - pokyny pre príjazdový formulár

Do 5 dní od príchodu z rizikovej krajiny by potom daná osoba mala absolvovať na vlastné náklady test RT-PCR, ktorého výsledok neodkladne doručí miestne príslušnej hygienickej stanici. Pokiaľ do 7 dní od príchodu nepredloží výsledok testu, budú mu nariadené karanténne opatrenia.


V rámci cestovania medzi krajinami EÚ je možné predložiť po príchode výsledok RT-PCR testu, ktorý bol vykonaný v inom členskom štáte a nie je starší ako 72 hodín. Túto možnosť majú občania EÚ, vrátane občanov ČR a občanov tretích krajín s povoleným pobytom v EÚ.

Pre občanov SR cestujúcich do ČR zo SR rovnako platí, že do ČR môžu pricestovať len v nevyhnutných prípadoch. Cesty za účelom turistiky alebo návštevy priateľom nie sú možné.


Podmienky tranzitu

Pre tranzit cez ČR sú zrušené všetky obmedzenia pre krajiny v zelenej zóne, t.j. občania SR, ktorí sa vracajú na Slovensko z krajín s nízkym rizikom nákazy ochorenia COVID-19 môžu tranzitovať cez ČR.

Občania SR môžu tranzitovať cez územie ČR aj pri návrate z pobytu v krajine v červenej zóne, nakoľko platí, že občania EÚ a cudzinci s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v EÚ tranzitovať z pobytu (nad 12 hodín) v krajine v červenej zóne do 12 hodín cez územie ČR.

POZOR: doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín

Podmienky pre vstup na územie ČR:

 • občanovi EÚ tranzitujúcemu z pobytu (nad 12 hodín) v krajine v červenej zóne stačí pri vstupe na územie ČR predložiť platný doklad totožnosti občana EÚ
 • občanovi tretej krajiny s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v štáte EÚ tranzitujúcemu z pobytu (nad 12 hodín) v krajine v červenej zóne cez ČR je potrebné pri vstupe na územie ČR predložiť platný cestovný doklad + pobytové oprávnenie v inom štáte EÚ

Počas tranzitu cez ČR platí pre všetky osoby povinnosť nosiť ochranné prostriedky dýchacích ciest - rúška.


Opatrenia v krajine

Vláda Českej republiky vyhlásila pre územie Českej republiky od 5. októbra 2020 núdzový stav, a to na dobu 30 dní.

Od 22. októbra 2020 od 6:00 hod. platí v Českej republiky obmedzenie voľného pohybu osôb na celom území ČR. Od 28. októbra 2020 platí zákaz nočného vychádzania v čase medzi 21:00 hod a 4:59 hod. a zákaz maloobchodného predaja a poskytovania služieb v nedeľu, v ostatné dni len do 20:00 hod.


Od 21. októbra 2020 platí na celom území ČR povinnosť nosenia rúšok i vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti. Rúško musia mať aj pokiaľ s takou osobu cestujú v jednom aute.

Mimoriadne opatrenie - nosenie ochranných prostriedkov dýchacích ciest a výnimky na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR


Podmienky návratu do SR

Pokiaľ od 1. októbra 2020 od 07.00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín:

 • ste povinný nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • ste povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
 • ak ste vstúpili na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín a máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti,
 • ste zároveň povinný nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou na korona.gov.sk/ehranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí) s ktorým máte uzavretú zmluvu.


Povinná registrácia na korona.gov.sk/ehranica

Najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky ste povinný registrovať sa na korona.gov.sk/ehranica, rovnako ste povinný počas svojho pobytu na území SR vedieť sa preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej registrácii.


V akom prípade je postačujúce preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín alternatívne voči vyššie uvedenému platí, že je postačujúce sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín a:

 • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
 • nie je potrebné nahlasovať sa Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.


Zoznam zdravotne menej rizikových krajín od 1. októbra 2020:

 • Austrália
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Kanada
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • San Maríno
 • Švajčiarsko
 • Švédske kráľovstvo
 • Taliansko
 • Taiwan
 • Spojené kráľovstvo
 • Vatikán

Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 Vám je indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.


Testu na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť dieťa do 3 rokov (ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria), neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

Zdroj: mzv.sk