ČESKÁ REPUBLIKA: Aktuálne podmienky vstupu od 18. decembra 2020

18.Dec 2020 | 09:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: česká republika

Od 18. decembra 2020 je účinné nové opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré upravuje vstup osôb na územie ČR. Od tohto dátumu je možné do ČR pricestovať len z nevyhnutných dôvodov. Toto sa netýka občanov ČR. Vzhľadom k obmedzeniu voľného pohybu osôb na území ČR nie je možné pricestovať za účelom návštevy priateľov, či rekreácie. Reštaurácie a ubytovacie zariadenia sú uzavreté. Návštevy lyžiarskych stredísk sú umožnené len osobám, ktoré po príchode do ČR predložili negatívny výsledok PCR testu.

Pravidlá pre vstup do ČR platné od 18. decembra

Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Potvrdenie o vyplnení príjazdového formulára a výsledok PCR testu majte pre prípadnú kontrolu po celú dobu pobytu pri sebe.

Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskoršie do 5 dní po príchode do ČR. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do 7 dni) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch a to:

 • cesty do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov)
 • nevyhnutné cesty za rodinou
 • cesty k lekárovi

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

 • pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch
 • cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín
 • cesty do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín
 • tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín

Výnimka pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín, u ktorých nie je nutné vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok testu PCR je obmedzená na tieto cesty:

 • výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty
 • obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie
 • zdravotná starostlivosť
 • neodkladné úradné záležitosti
 • pohreby

Upozorňujeme, že ide o podmienky návratu do ČR a nie o podmienky návratu do SR. Podmienky vstupu do SR upravuje platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva a vstup bez povinnosti karantény alebo predloženie negatívneho testu je možný len za presne vymedzených podmienok. Krátkodobý výstup zo SR s návratom do niekoľkých hodín medzi výnimkami nie je.

Občania z krajín mimo EU+ majú v súlade s koordinovaným postupom EÚ aj naďalej zakázaný vstup na územie ČR s výnimkami uvedenými na webových stránkach Ministerstva vnútra ČR.

Od 9. novembra 2020 platí pre vstup na územie ČR nový mechanizmus Ministerstva zdravotníctva Českej republiky pre hodnotenie epidemiologickej situácie v krajinách EÚ/Schengenského priestoru (EÚ+) upravujúci obmedzenia pri cestách do ČR:

Členské krajiny (EÚ+) sú rozdelené do troch kategórií – zelené, oranžové a červené:

 • zelené krajiny: bez cestovných obmedzení
 • oranžové krajiny: povinnosť pre zamestnancov a študentov predložiť negatívny test PCR
 • červené krajiny: povinnosť vyplniť vopred príjazdový formulár a absolvovať PCR test/podstúpiť karanténu


Zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy

Slovensko nie je zaradené na zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy od 9. novembra 2020.


Občania SR majú povinnosť pred vstupom vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu, pokiaľ sa na nich nevzťahuje niektorá z výnimiek.


Podmienky tranzitu

Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín.


Počas pobytu ČR všetky osoby musia dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, a to: obmedzenie voľného pohybu, nosenie rúšok, zákaz nočného vychádzania a pod.

 • Občania EÚ+ môžu tranzitovať cez územie ČR aj z pobytu dlhšieho než 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19. Musia preukázať, že územím ČR len tranzitujú. V takom prípade nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.
 • Občania tretích krajín s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v EÚ tranzitujúci cez územie ČR z pobytu dlhšieho ako 12 hodín v krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19 sa musia preukázať povolením k dlhodobému alebo trvalému pobytu v krajine EÚ. Nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.


Opatrenia v krajine

Česká vláda vyhlásila pre územie Českej republiky od 5. októbra 2020 núdzový stav, a to na dobu 30 dní, ktorý bol predĺžený do 20. novembra 2020, potom do 12. decembra 2020 a následne do 23. decembra.

Od 18. decembra 2020 sa ČR posúva späť z 3. stupňa do 4. stupňa protiepidemiologického systému PES. Od 18. decembra 2020 platí na celom území ČR obmedzenie voľného pohybu osôb cez deň a zákaz vychádzania v noci medzi 23.00 hod do 5.00 hod. Zatvorené sú reštaurácie, hotely, penzióny, ďalšie ubytovacie zariadenia, vnútorné športoviská, plavárne, wellness a pod. Platí zákaz predaja alkoholu na verejnosti. Obchody a služby ostávajú otvorené, lyžiarske vleky sú v prevádzke. Zhromažďovať sa môže max. 6 ľudí na jednom mieste.

Na celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, v doprave a vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti a vo všetkých verejne prístupných miestach v zastavanom území obce.


Podmienky návratu do SR

Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo alebo Švajčiarsko, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • u detí do 7 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do 7 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie SR schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Zdroj: mzv.sk