ČESKÁ REPUBLIKA: Nové podmienky vstupu a výstupu cezhraničných pracovníkov na a z územia ČR platné od 14. apríla 2020 od 00:00

11.Apr 2020 | 11:10
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: COVID-19 česká republika

1. Občania Slovenska, Nemecka, Poľska Rakúska/občania iných členských štátov EÚ s povolením k pobytu na území susedných štátov - cezhraniční pracovníci prekračujúci štátnu hranicu ČR za účelom vstupu a výkonu práce (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území ČR

Cezhraniční pracovníci musia naďalej pendlovať len v tzv. turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní a od 14. apríla 2020 môžu vycestovať aj nad 100 km od štátnej hranice, pokiaľ ale budú cestovať viac ako 100 km od štátnej hranice ČR, musia na prekročenie štátnych hraníc použiť len hlavné hraničné prechody s režimom 24/7; cezhraniční pracovníci, ktorí budú cestovať do 100 km od štátnej hranice, môžu naďalej využívať aj tzv. pendlerské hraničné prechody,

Po príchode do ČR musí cezhraničný pracovník ešte pred začatím pracovného turnusu, t. j. pred začatím výkonu práce na území ČR, absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) karanténu; po jej skončení môže začať pracovať a najskôr po 14 kalendárnych dňoch vycestovať z územia ČR a vrátiť sa do domovského štátu; pokiaľ má teda cezhraničný pracovník v ČR pracovať 14 dní, celková doba jeho pracovného pobytu na území ČR je predĺžená o povinnú 14-dňovú nariadenú karanténu

Požadované doklady:

  • potvrdenie cezhraničného pracovníka – vydané zamestnávateľom ČR
  • doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR


2. Občania ČR/členského štátu EÚ s povolením k pobytu na území ČR - cezhraniční pracovníci prekračujúci štátnu hranicu ČR - za účelom vstupu a výkonu práce (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území susedných štátov - Slovenska, Poľska, Nemecka a Rakúska

Cezhraniční pracovníci musia naďalej pendlovať len v tzv. turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní a od 14. apríla 2020 môžu vycestovať aj nad 100 km od štátnej hranice; pokiaľ ale budú cestovať viac ako 100 km od štátnej hranice ČR, musia na prekročenie štátnych hraníc použiť len hlavné hraničné prechody s režimom 24/7; cezhraniční pracovníci, ktorí budú cestovať do 100 km od štátnej hranice, môžu naďalej využívať aj tzv. pendlerské hraničné prechody,

Po každom návrate do ČR z turnusu v susednom štáte, sa musia cezhraniční pracovníci podrobiť povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karanténe; až po jej skončení môžu opäť vycestovať z ČR do susedného štátu na 14-denný alebo dlhší pracovný turnus v susednom štáte

Požadované doklady:

  • potvrdenie cezhraničného pracovníka – vydané zamestnávateľom susedného štátu
  • doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR


Výnimka

Vyššie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na cezhraničných pracovníkov – len občanov ČR/členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR, ktorí prekračujú štátne hranice ČR a vykonávajú pracovné činnosti (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území susedného štátu – Slovenska, Poľska, Nemecka a Rakúska v oblasti zdravotníctva, sociálnych službách, integrovaného záchranného systému alebo kritickej infraštruktúry; pre tieto kategórie cezhraničných pracovníkov neplatí povinnosť 14-dňových alebo dlhších pracovných turnusov, t. j. občania ČR/členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR môžu prekračovať štátnu hranicu každý deň alebo napríklad v režime pondelok až piatok, či inak; pokiaľ ale ich pracovný turnus na území susedného štátu presiahne dĺžku 14 kalendárnych dní, musia sa podrobiť po návrate do ČR povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karanténe.

Požadované doklady:

  • potvrdenie cezhraničného pracovníka – vydané zamestnávateľom susedného štátu
  • nóta zastupiteľského úradu susedného štátu v ČR
  • doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR; len v prípade, že pracovný pobyt cezhraničného pracovníka – občana ČR/členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR presiahne v susednom štáte dĺžku 14 kalendárnych dní


Informácie o podmienkach vstupu a výstupu z územia ČR platných od 14. apríla 2020 od 00.00h na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR


Poznámka: V zmysle platného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3012/2020 zo 4.4.2020 (pdf; 123.14 KB) sa prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v SR ustanovené v bodoch 1 až 3, vrátane nariadenej izolácie v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 všetkým osobám, ktoré od 6. apríla vstúpia na územie SR, sa nevzťahujú aj na osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR alebo prihraničnom pásme do 30 km od štátnej hranice SR, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km do štátnej hranice SR a sú držiteľmi potvrdenia o zamestnávateľa o takomto výkone práce.


Informácie pre slovenských zamestnávateľov o postupe pri vystavení nóty Veľvyslanectva SR v Prahe pre cezhraničných pracovníkov

Platí občanov ČR/členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR, ktorí vykonávajú na území SR pracovné činnosti v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb integrovaného záchranného systému alebo kritickej infraštruktúry

Slovenský zamestnávateľ musí požiadať o vystavenie nóty Veľvyslanectva SR v Prahe pre svojho zamestnanca – cezhraničného pracovníka – občana ČR/členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území ČR, ktorý bude (na základe platnej pracovnej zmluvy) vykonávať pracovné činnosti na území SR v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní, minimálne 48 hodín pred prekročením štátnej hranice ČR cezhraničným pracovníkom,

Za týmto účelom slovenský zamestnávateľ zašle na emailovú adresu Veľvyslanectva SR v Prahe [email protected] potvrdenie - opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu spoločnosti/firmy s uvedením adresy jej sídla, IČO a telefonického kontaktu kontaktnej osoby, v ktorom uvedie, že zamestnáva cezhraničného pracovníka - občana ČR/členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území ČR (bez uvedenia jeho osobných údajov) v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, v zložkách integrovaného záchranného systému alebo kritickej infraštruktúry.

• Veľvyslanectvo SR v Prahe po prijatí takéhoto potvrdenia (s predpísanými náležitosťami) zašle zamestnávateľovi SR kópiu nóty a ten ju postúpi svojmu zamestnancovi, t. j. cezhraničnému pracovníkovi

Poznámka: Pod pojmom kritická infraštruktúra sa podľa právneho poriadku ČR rozumie prvok kritickej infraštruktúry alebo systém prvkov kritickej infraštruktúry, narušenie funkcie ktorých by malo závažný dopad na bezpečnosť štátu, zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, zdravia osôb alebo ekonomiku štátu; ide o nasledovné odvetvia: energetika, vodné hospodárstvo, potravinárstvo a poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, doprava, komunikačné a informačné systémy, finančný trh a mena, núdzové služby a verejná správa.


Zdroj: Mzv.sk