ČESKÁ REPUBLIKA: Podmienky vstupu na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách a pravidelnej návštevy školských zariadení

02.Máj 2020 | 13:45
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: COVID-19 česká republika

Od 27. apríla 2020 môžu vstupovať na územie ČR aj občania SR a EÚ za účelom štúdia na vysokých školách alebo pravidelnej návštevy školských zariadení na území ČR – ide novú kategóriu pendlerov: tzv. cezhraničných žiakov a študentov.

Pravidlá na vstup na územie Českej republiky a karanténne opatrenia od 1. mája 2020


Vstup občanov SR/EÚ na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách

Občania SR, ktorí plánujú vstúpiť na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách, sa musia pri prvom prekročení štátnych hraníc ČR preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 nie starším ako 4 dni alebo s platnosťou od 1. mája 2020 môžu do 72 hodín od vstupu na územie ČR absolvovať PCR test v ČR. Potom musia vždy po 30 dňoch od prvého vstupu na územie ČR znovu absolvovať PCR test na SARS-CoV-2.
V prípade, že nesplnia túto podmienku musia po vstupe na územie ČR, t. j. ešte pred začatím štúdia na vysokých školách, absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) karanténu v mieste prechodného ubytovania v ČR.

Požadované doklady na vstup na územie ČR účelom štúdia na vysokých školách


UPOZORNENIE

Všetci občania SR/EÚ, ktorí vstúpia na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách , majú povinnosť oznámiť dátum a spôsob vstupu na územie ČR prostredníctvom online formulára „Repatriácie – Oznámenie návratu do ČR" dostupného na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí ČR.

Zároveň všetci občania SR/EÚ, ktorí vstúpia na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách, majú povinnosť po prekročení štátnych hraníc ČR nevyužívať na cestu do miesta ubytovania verejnú hromadnú dopravu, ani (zdieľanú) taxislužbu.

Poznámka: V nevyhnutných prípadoch môže odvoz slovenského študenta do miesta štúdia/ubytovania na území ČR (aj vo vzdialenosti nad 100 km od štátnej hranice ČR) zabezpečiť osobným vozidlom aj rodinný príslušník, ktorý sa nemusí preukázať pri prekročení štátnej hranice ČR lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku testu PCR na SARS-CoV-2, pokiaľ doba od jeho vstupu a výstupu z územia ČR neprekročí 24 hodín. V takomto prípade je potrebné, aby občan SR, ktorý vstupuje na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách požiadal vzdelávacie zariadenie ČR aj o vydanie potvrdenia pre cezhraničných žiakov a študentov (docx; 54.14 KB), v ktorom bude uvedené aj meno a priezvisko rodinného príslušníka a rodinný vzťah slovenského študenta, ktorý bude zabezpečovať jeho odvoz do ČR.


Epidemiologické pravidlá pre občanov SR/EÚ, ktorí vstúpia na územie ČR za účelom štúdia na vysokej škole

Pre všetky osoby, ktoré prekročia štátnu hranicu ČR na základe preukázania sa lekárskym potvrdením o negatívnom teste PCR na COVID-19, platí po dobu 14 dní od vstupu na územie ČR prísnejší zákaz voľného pohybu v ČR s výnimkou ciest z miesta bydliska/ubytovania do miesta výkonu práce/štúdia a ciest nevyhnutných na obstarávanie základných životných potrieb, k lekárovi, za účelom vybavenia neodkladných úradných záležitostí, a pod.


Vstup občanov SR/EÚ – cezhraničných žiakov a študentov - na územie ČR

Cezhraniční žiaci a študenti, ktorí pravidelne navštevujú vzdelávacie zariadenia na území ČR, vrátane detí, ktoré navštevujú materské školy v ČR, sa musia pri prvom prekročení štátnych hraníc ČR preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku testu PCR na preukázanie SARS-CoV-2 nie starším ako 4 dni alebo s platnosťou od 1. mája 2020 môžu do 72 hodín od vstupu na územie ČR absolvovať PCR test v ČR. Potom musia vždy po 30 dňoch od prvého vstupu na územie ČR znovu absolvovať PCR test na SARS-CoV-2.

Poznámka: Dieťa, žiaka alebo študenta môže v nevyhnutných prípadoch sprevádzať do vzdelávacieho zariadenia rodinný príslušník za účelom zabezpečenia jeho odvozu, pričom rodinný príslušník sa nemusí preukázať pri prekročení štátnej hranice ČR lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku testu PCR na SARS-CoV-2, pokiaľ jeho doba jeho vstupu/vycestovania na územie ČR neprekročí 24 hodín.


Požadované doklady na vstup cezhraničných žiakov a študentov na územie ČR


UPOZORNENIE

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a podmienky vstupu občanov SR na územie SR po skončení študijného pobytu alebo pravidelnej návšteve školských zariadení na území ČR

Na občanov SR, ktorí plánujú od 1. mája 2020 vstúpiť na územie ČR za účelom štúdia na vysokých školách alebo patria do kategórie tzv. cezhraničných žiakov a študentov, ako aj rodinného príslušníka slovenských žiakov a študentov, ktorí zabezpečuje ich odvoz do miesta štúdia/ubytovania na území ČR, sa vzťahujú po skončení ich študijného pobytu na území ČR alebo pri pravidelnom prekračovaní štátnych hraníc SR z dôvodu návštevy materskej, základnej, strednej alebo vysokej školy opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v SR ustanovené Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3353/2020 z 29.4.2020 nasledovne:

  • platné ustanovenia podľa bodu 1 až 3, t. j. povinnosť podrobiť sa po vstupe na územie SR tzv. štátnej karanténe, sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v ČR, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy),
  • v prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách nepresiahne dobu 24 hodín, sa týmto osobám a ich zákonným zástupcom nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112,
  • v prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie SR podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto skutočnosť oznámiť lekárovi podľa bodu 2 tohto opatrenia a miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí.