ISLAND: Od 27. júla 2021 sa vyžaduje pri vstupe do krajiny negatívny test na COVID-19

28.Júl 2021 | 09:16
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: island

Pred príjazdom sú cestujúci povinní vyplniť registračný formulár ohľadne pravidiel COVID-19 kontroly. Rovnako je cestujúcim odporúčané si stiahnuť mobilnú aplikáciu Rakning C-19.


Osoby, ktoré nie sú zaočkované a neprekonali COVID-19

Všetky osoby cestujúce na Island (s výnimkou cestujúcich z Grónska) sú povinné sa preukázať pred nástupom do lietadla negatívnym PCR testom vykonaným nie neskôr ako 72 hodín pred hodinou odletu na Island. Okrem toho s sú všetky osoby (vrátane občanov SR) prichádzajúce na Island povinné sa podrobiť dvojitému testovaniu. Prvý test je vykonaný ihneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty 5 dní. Dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne.

Od 1. júla 2021 majú deti narodené v roku 2005 a mladšie výnimku z povinnosti podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predložiť PCR test. Povinnosť absolvovať karanténu spolu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami, resp. osobami, s ktorými pricestovali na Island ostáva zachovaná.

Od 31. mája 2021 cestujúci prichádzajúci na Island nie sú povinní vykonať karanténu v štátnom karanténnom zariadení. V karanténnom zariadení vykonajú karanténu iba tí, ktorí nemajú možnosť vykonať karanténu v adekvátnom zariadení resp. v mieste bydliska na Islande.

Podrobnosti týkajúce podmienok cestovania a vykonania karantény sú dostupné na webovej stránke Islandu o COVID-19.


Osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali COVID-19

Od 27. júla 2021 sú všetky zaočkované osoby, ako aj osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 povinné predložiť pred nástupom do lietadla (lode) pred cestou na Island negatívny test na COVID-19. Uznané sú PCR, ako aj antigénové testy. Test musí byť vykonaný najneskôr 72 hodín pred odchodom na Island.

Informácie pre zaočkované osoby, alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19

Náležitosti, ktoré musí obsahovať certifikát potvrdzujúci prekonanie COVID-19, aby bol uznaný islandskými úradmi sú uverejnené na webovej stránke islandského Úradu pre verejné zdravotníctvo.

Lode vrátane veľkých výletných lodí sú povinné pred tým ako je im povolené zakotviť na Islande sa orgánom pobrežnej stráže preukázať osobitným zdravotníckym certifikátom na COVID-19.

Zdroj: mzv.sk