NEMECKO: Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do krajiny

21.Mar 2021 | 11:28
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nemecko

Od 14. januára 2021 Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:

1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou (od 200 nových prípadov denne/100 tisíc obyvateľov/za posledných 7 dní)
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Od 14. februára 2021 je celé územie Slovenskej republiky zaradené medzi oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Na cestujúcich zo Slovenskej republiky sa od uvedeného dátumu vzťahuje zákaz osobnej prepravy pri ceste do Nemecka leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou.

Výnimku zo zákazu vstupu majú občania Nemecka a cudzí štátni príslušníci s pobytom v Nemecku a preprava tovarov.

Cestujúci z vysokorizikových oblastí a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, vrátane Slovenskej republiky, musia už pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť max. 48 hodín starý negatívny test od vykonania testu (nie od jeho výsledku) a mať registráciu prostredníctvom digitálneho formulára s povinnosťou preukázať sa potvrdením v PDF formáte.

Rozhodnutie platí bez výnimky, aj pre cestujúcich ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

Od 14. februára 2021 Nemecko zaviedlo hraničné kontroly na hraniciach s Českou republikou a s Rakúskom a je preto potrebné počítať s dlhšími čakacími lehotami. Zákaz vstupu do Nemecka pri ceste osobným motorovým vozidlom sa tak vzťahuje na cestujúcich prichádzajúcich z Českej republiky a Rakúska.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

Obmedzenia pre cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou platia aj pre cesty z Českej republiky, Bulharska, Cypru, Poľska, Rakúska zo spolkovej krajiny Tirolsko, Kuvajtu, Paraguaja, Uruguaja, Juhoafrickej republiky, Brazílie, Lesotha, Estwani, Botswany, Malawi, Mozambiku, Zambie a Zimbabwe.


Preprava tovaru

Podľa nariadenia spolkovej vlády z 13. januára 2021 sa na osoby v medzinárodnej doprave pochádzajúce z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, medzi ktoré je od 14. februára 2021 zaradená aj Slovenská republika a ktoré tovar prepravujú cestnou, železničnou, lodnou alebo leteckou dopravou bez výnimky taktiež vzťahuje povinnosť registrácie prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka povinnosť preukázať sa potvrdením v PDF formáte. Taktiež sa na nich bez výnimky vzťahuje povinnosť predložiť negatívny test nie starší ako 48 hodín od jeho vykonania.


Formulár pre vstup do Nemecka

Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní sú zároveň povinné prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:

Na stiahnutie - formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku

Na stiahnutie - formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku

Všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových, vysokorizikových, alebo oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Výnimky z karantény sú umožnené z naliehavých humanitárnych dôvodov po predložení potvrdenia (napr. úmrtie príbuzného v prvom rade, narodenie vlastného dieťaťa, osoby, ktorým má byť zabezpečená zdravotná starostlivosť a ktorej neposkytnutie by mohlo mať vážne následky, humanitárne dôvody pri ohrození života). Cesty z humanitárnych dôvodov odporúčame konzultovať s miestne príslušným nemeckým úradom zdravia – Gesundheitsamt.

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu tohto nariadenia pristupujú individuálne, preto odporúčame každému občanovi, ktorý zamýšľa do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény.

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.


Podmienky tranzitu

Taktiež pri priamom tranzite cez Nemecko sa na cestujúcich vzťahuje povinnosť registrácie prostredníctvom digitálneho formulára, povinnosť preukázať sa potvrdením v PDF formáte a predložiť negatívny test nie starší ako 48 hodín od jeho vykonania.

Pri ceste lietadlom z letiska vo Viedni a v Prahe nie je umožnený tranzit cez nemecké letiská do cieľovej destinácie.

Tranzit cez nemecké letiská bez opustenia tranzitného priestoru letiska je umožnený cestujúcim, ktorí prilietajú z oblastí/štátov, ktoré nie sú zaradené medzi oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu a pokiaľ pokračujú nadväzujúcim letom na letisko vo Viedni, v Prahe a do inej destinácie v štátoch Schengenskej dohody, ako aj do destinácií mimo štátov Schengenskej dohody.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky leteckého tranzitu na nemeckom veľvyslanectve v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.


Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

Zdroj:mzv.sk