NEMECKO: Podmienky vstupu od 1. augusta 2021

31.Júl 2021 | 14:13
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nemecko

Všetci cestujúci nad 12 rokov prichádzajúci do Nemecka leteckou, železničnou, cestnou alebo vodnou dopravou sa od uvedeného dátumu musia už pri vstupe do Nemecka preukázať

 • potvrdením o zaočkovaní starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha
 • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR teste,
 • alebo negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od jeho vykonania alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od jeho vykonania.

Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

Všetci cestujúci prichádzajúci do Nemecka, ktorí nie sú zaočkovaní alebo ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Na cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu - Juhoafrickej republiky, Brazílie, Lesotha, Eswatini, Botswany, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Uruguaja Zambie a Zimbabwe leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou sa vzťahuje zákaz osobnej prepravy. Všetci cestujúci aj očkovaní a uzdravení prichádzajúci z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú nie je možné predčasne ukončiť.


Podmienky vstupu do krajiny do 1. augusta 2021

Nemecko rozlišuje tri druhy rizikových oblastí:

1. rizikové krajiny/oblasti
2. vysokorizikové krajiny/oblasti s vysokou incidenciou
3. krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha


Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Od 23. mája 2021 Slovenská republika už nie je zaradená medzi rizikové krajiny z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19.

Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku, bez povinnosti predložiť vyplnený formulár, negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19.


Povinnosť predloženia negatívneho testu pri leteckej preprave

Zachovaná ostáva povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, potvrdenia o zaočkovaní alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa nižšie uvedených kritérií pri nástupe na leteckú dopravu zo všetkých štátov.


Karanténa pri príchode z rizikovej oblasti

Pre cestujúcich, ktorí sa v uplynulých 10 dňoch pred vstupom na územie Nemecka zdržiavali v rizikovej oblasti (resp. ktorá v tom čase bola označená ako riziková oblasť) a prichádzajú zo štátov Schengenskej dohody a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, naďalej formálne platí povinnosť 10-dňovej karantény.

Karanténa môže byť ukončená pre osoby, ktoré sa preukážu vopred elektronicky už pri vypĺňaní digitálneho formulára alebo po vstupe na územie Nemecka nemeckému úradu zdravia – Gesundheitsamt príslušnému podľa pobytu cestujúceho:


Testované osoby

 • negatívnym antigénovým, testom na COVID-19, ktorý musí byť vykonaný do 48 hodín pred vstupom na územie Nemecka alebo do 48 hodín po vstupe do Nemecka
 • alebo negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred vstupom na územie Nemecka


Zaočkované osoby


Osoby, ktoré prekonali COVID-19

 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR texte na COVID-19.


Aká forma potvrdenia sa vyžaduje?

Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku.


Výnimky z predloženia negatívneho testu na COVID-19

Výnimku z predloženia negatívneho testu na COVID-19 po vstupe na územie Nemecka majú nasledujúci cestujúci, ktorí sa zdržiavali v rizikových oblastiach, a ktorí do Nemecka prichádzajú cestnou alebo lodnou dopravou:

 • cestujúci ktorí prechádzali cez rizikovú oblasť bez zastavenia,
 • cestujúci, ktorí sa v rámci cezhraničného styku zdržiavali v rizikovej oblasti menej ako 24 hodín, alebo sa v Nemecku budú zdržiavať menej ako 24 hodín,
 • osoby, ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, železničnou, lodnou, alebo leteckou dopravou, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,
 • cestujúci, ktorí sa v Nemecku nezdržia viac ako 72 hodín
  a) pokiaľ idú navštíviť príbuzných 1. stupňa, manžela, manželku, partnera, partnerku, alebo cestujú z dôvodu striedavej starostlivosti o rodinného príslušníka,
  b) pokiaľ cestujú pracovne a ich pracovná činnosť je nevyhnutná pre udržanie verejného zdravia a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,
 • pendleri za dodržania ochranných a hygienických nariadení ktorí
  a) majú bydlisko v Nemecku, alebo v rizikovej oblasti,
  b) z dôvodu štúdia, práce, alebo vzdelávania musia vstúpiť do Nemecka, alebo do rizikovej oblasti,
  c) sa pravidelne, minimálne jeden krát do týždňa vracajú do svojho bydliska.

V odôvodnených výnimočných prípadoch môže príslušný nemecký úrad zdravia - Gesundheitsamt udeliť ďalšie výnimky alebo výnimky obmedziť.


Povinný formulár pred cestou

Cestujúci prichádzajúci do Nemecka z rizikových, vysokorizikových oblastí s vysokou incidenciou a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní, sú zároveň povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:

Na stiahnutie:

Formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku

Formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku


V ktorých prípadoch je povinná karanténa?

Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí mimo štátov Schengenskej dohody a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a z vysokorizikových oblastí s vysokou incidenciou, sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra.

Na cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu - Juhoafrickej republiky, Brazílie, Lesotha, Eswatini, Botswany, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Uruguaja Zambie a Zimbabwe leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou sa vzťahuje zákaz osobnej prepravy. Všetci cestujúci prichádzajúci z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú nie je možné predčasne ukončiť.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.


Regionálne odlišnosti v spolkových krajinách

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény.

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.


Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nemecku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v nemeckom jayzku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v anglickom jayzku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v nemeckom jazyku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v anglickom jazyku


Podmienky tranzitu

Povinnosť predloženia testu na COVID-19 a povinnosť karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

Pri priamom tranzite cez Nemecko sa na cestujúcich, ktorí prichádzajú z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu vzťahuje povinnosť registrácie prostredníctvom digitálneho formulára, povinnosť preukázať sa potvrdením v PDF formáte a povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín od jeho vykonania.

Povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 sa vzťahuje na cestujúcich pri priamom tranzite cez nemecké letiská aj v prípade, ak neopustia tranzitný priestor letiska.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky príchodu do Nemecka leteckou prepravou a podmienky leteckého tranzitu cez nemecké letiská na nemeckom veľvyslanectve v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.


Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

Prehľad aktuálne platných opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

Zdroj: mzv.sk