NEMECKO: Vstup a tranzit cez územie krajiny

23.Apr 2020 | 17:00
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: COVID-19 nemecko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje slovenských občanov, že nemecká polícia na hraničných priechodoch pristúpila k dôslednému preverovaniu dôvodov tranzitu cez územie Nemecka.

Pri tranzite územím Nemecka do štátu pobytu alebo výkonu pracovnej činnosti odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, respektíve potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte ako aj zahraničnú kartu poistenca a tieto doklady predložiť pohraničným orgánom pri vstupe do Nemecka.

Povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko je na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici.

Na základe rozhodnutia službukonajúceho policajta na nemeckej hranici však nemusí byť dôvod cesty uznaný na účel umožnenia tranzitu. Upozorňujeme, že na základe rozhodnutia o odopretí vstupu na nemeckej hranici musí cestujúci po príchode na Slovensko podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom zariadení Ministerstva vnútra SR.

Veľvyslanectvo SR v Berlíne preto v súčasnom období odporúča zvážiť tranzit cez Nemecko.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne odporúča občanom SR využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva, alebo zaregistrovať sa prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

Pripájame kontakt na Veľvyslanectvo SR v Berlíne – telefónne číslo: + 49 30 88 926 200, e-mail: [email protected] a Generálny konzulát SR v Mníchove – telefónne číslo: + 49 89 923 34 900, e-mail: [email protected].


Kto môže vstúpiť na územie Nemecka?

Do krajiny môžu vstupovať nasledovné osoby:

 • osoby s nemeckým štátnym občianstvom
 • osoby s povolením k pobytu v Nemecku
 • osoby s bydliskom v Nemecku
 • cezhraniční pracovníci - „pendleri" (s príslušným potvrdením)
 • osoby, ktoré majú na vstup nevyhnutný a závažný dôvod (s príslušným potvrdením).


O povolení vstupu rozhoduje policajný úradník priamo na mieste.


Cezhraničný pohyb tovaru nie je obmedzený, to platí nezávisle od štátnej príslušnosti personálu vozidla.


Pri podozrení na infekciu novým koronavírusom (SARS-CoV-2) stanovia miestne príslušné úrady verejného zdravia prípadne iné opatrenia v zmysle Zákona na ochranu pred infekciami.

Osoby, ktoré nemajú nemecké štátne občianstvo, smú pricestovať do krajiny za nasledovných podmienok:

 • za účelom návratu do Nemecka, keď tu majú právoplatný trvalý pobyt (trvalé bydlisko)
 • za účelom založenia pobytu v Nemecku len v prípade, že je to potrebné na zachovanie existujúcej rodiny v zahraničí (sprevádzanie alebo zlúčenie). Príslušníci tretích štátov potrebujú dodatočne vízum kategórie D.
 • za účelom vykonávania pracovnej činnosti a/alebo realizácie zmluvných prác (o. i. cezhraniční pracovníci, zdravotnícky a ošetrovateľský personál, parlamentári EÚ, akreditovaní diplomati). To platí aj pre sezónnych pracovníkov v potravinárstve a špecializované zmluvné pracovné sily (ako montážni pracovníci, odborní stavební robotníci), ktorí prichádzajú do Nemecka letecky. Musia mať so sebou príslušné dokumenty (potvrdenie o pendlovaní, pracovnú zmluvu, pracovné podklady, preukaz dochádzajúceho cez hranice).
 • za účelom tranzitu do domovského štátu v prípade, že neexistuje žiadne iné alternatívne cestovné spojenie a pokiaľ je vstup do tohto štátu a prechod tranzitnými krajinami povolený. Účel cesty a podmienky vstupu do cieľovej krajiny a tranzitných štátov musia byť preukázané (cestovný pas, prihlásenie k pobytu, povolenie k pobytu, cestovné lístky alebo letenky). Za týchto predpokladov je možný aj príchod cestnou dopravou za účelom odletu z letiska nachádzajúceho sa v Nemecku.

Vstup na turistické účely, nákupné cesty alebo návštevy už nie sú povolené.


Kde dostanem potvrdenie cezhraničného pracovníka?

Formulár na potvrdenie cezhraničného pracovníka (pendlera)

Potvrdenie pre každodenných alebo pravidelných cezhraničných pracovníkov používajú výlučne osoby, ktoré musia medzi bydliskom a pracoviskom prechádzať cez nemeckú hranicu.

Pre zamestnancov vydá potvrdenie zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činné osoby môžu potvrdenie tiež používať. Okrem toho je potrebné mať so sebou ďalšie doklady, ktoré v prípade pochybností potvrdia pravosť potvrdenia, ako pracovnú zmluvu, objednávku zákazky, výplatnú pásku, prihlásenie živnosti alebo potvrdenie o platení daní. Zásadne sa musí použiť priama cesta od hraničného prechodu na pracovisko. Prerušenie cesty, najmä za účelom nakupovania alebo návštevy, je zakázané.


V prípade, že nemám nemecké občianstvo, môžem vstúpiť na územie Nemecka v prípade, že...

... mám termín u lekára?

 • S príslušným potvrdením o termíne u lekára/v nemocnici je vstup povolený v prípade, že lekárske ošetrenie je možné len v Nemecku a bez tohto ošetrenia by hrozilo životunebezpečné zhoršenie zdravotného stavu.

... je nevyhnutná opatera môjho rodinného príslušníka na základe lekárskej starostlivosti?

 • Pokiaľ sa tento rodinný príslušník nachádza v lekárskej opatere, nie je cesta do Nemecka zásadne nevyhnutná. Vstup je povolený len v prípade, že je opatera rodinným príslušníkom nevyhnutne potrebná. Vstup je povolený s príslušným lekárskym potvrdením/dokladom.

... že musím vyzdvihnúť rodinného príslušníka na lekárske ošetrenie v zahraničí?

 • S príslušným lekárskym potvrdením/dokladom je vstup povolený, pokiaľ z neho vyplýva, že ošetrenie je nevyhnutne potrebné.

... musím opatrovať moje dieťa/rodinného príslušníka?

 • S príslušným lekárskym potvrdením/dokladom o nevyhnutnej opatere dieťaťa je vstup povolený.

... že chcem navštíviť svojho manželského partnera alebo partnera?

Návštevné cesty povolené nie sú. Platí to aj v prípade, že partneri bývajú a pracujú v rôznych štátoch a doteraz sa pravidelne vzájomne navštevovali.

... že mám striedavú rodičovskú starostlivosť o dieťa?

 • V prípade, že je výkon striedavej rodičovskej starostlivosti o dieťa nutný preto, aby mohla druhá oprávnená osoba pracovať, je vstup do krajiny povolený. To platí príslušne pri odovzdaní dieťaťa po skončení doby vykonávania starostlivosti. Potrebné je predložiť vyhovujúce doklady.

... že chcem navštíviť dieťaťa zverené do mojej opatery?

 • Návštevy nie sú povolené. Vstup nie je v tomto prípade zásadne povolený.

... že som poľovník a zároveň nájomca, a tým pádom zodpovedný za škody a nehody spôsobené divou zverou?

 • Pokiaľ sa vyskytnú prípady, že ste ako nájomca zodpovedný za škody alebo nehody spôsobené divou zverou, je vstup na územie Nemecka povolený s príslušným potvrdením o konkrétnom prípade. Súkromná poľovná činnosť nie je závažným dôvodom pre vstup.

... že sa musím postarať o moje zviera umiestnené v Nemecku?

 • Pokiaľ sa zviera nachádza v opatrovateľskej starostlivosti, tak vstup nie je povolený. Myslí sa tým umiestnenie zvieraťa v maštali/stajni alebo na poľnohospodárskej farme, ktoré prevádzkuje iná osoba než majiteľ zvieraťa a táto sa aspoň dočasne nachádza na mieste.

... že sa sťahujem?

 • Vstup je povolený s predložením príslušného potvrdenia o vypovedaní starého bytu a predložením novej nájomnej zmluvy. Stará nájomná zmluva pritom musí vypršať v dohľadnej dobe, takže sa nedá počítať so zrušením obmedzení vstupu pred týmto termínom.

... že musím pomôcť pri sťahovaní rodinného príslušníka/priateľa?

 • Vstup v tomto prípade povolený nie je.

... že musím vyzdvihnúť balík (ochranné vybavenie, svadobné šaty atď.)?

 • Vstup v tomto prípade povolený nie je.

... že som si kúpil nejaké zviera a musím ho vyzdvihnúť?

Vstup v tomto prípade povolený nie je.

... že mám v Nemecku termín u notára?

 • Vstup v tomto prípade povolený nie je.

... že chcem ísť cez Nemecko, aby som si skrátil cestu (tranzitný pendler)?

 • Vstup v tomto prípade povolený nie je.

... že vlastním v Nemecku majetok a musím sa oň postarať?

 • Vstup v tomto prípade povolený nie je.

... že mám v Nemecku prechodný pobyt/druhé bydlisko?

 • Vstup v tomto prípade zásadne nie je možný.


Vystavuje spolková polícia potvrdenia o nevyhnutných a dôležitých dôvodoch?

Nevyhnutné a dôležité (závažné) dôvody musia byť podložené príslušnými dokladmi a uplatňované pri hraničnej kontrole. Každá záležitosť je pritom posudzovaná individuálne. Konečné rozhodnutie o povolení vstupu je v kompetencii policajného úradníka na mieste. Potvrdenie vopred sa nevydáva.


Čo musím zohľadniť vzhľadom na karanténne opatrenia pri vstupe a výstupe z krajiny v boji proti novému koronavírusu?

Za karanténne opatrenia sú zodpovedné miestne zdravotnícke a poriadkové úrady. Na ich požiadanie vydá spolková polícia cestujúcim pri hraničnej kontrole alebo pri strážení vnútornej hranice leták s ďalšími informáciami.

Zdroj: Mzv.sk