NÓRSKO - Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do krajiny

15.Mar 2021 | 18:15
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nórsko

Od 29. januára 2021 je na územie Nórska povolený vstup iba tým cudzincom, občanom EÚ a EHP, ktorí majú na území Nórska povolený pobyt alebo majú na to závažný dôvod.

Za závažný dôvod sa považuje napr. ak má cudzinec v úmysle navštíviť maloleté dieťa, ak ide o návštevu najužšieho rodinného príslušníka, za ktorého sa považuje manželský resp. registrovaný partner, vlastné či nevlastné maloleté dieťa resp. registrovaný druh/družka, rodičia či nevlastní rodičia maloletých detí, ak ide o akreditovaných žurnalistov či personál zahraničných médií, alebo cudzincov tranzitujúcich cez územie Nórska do iných krajín EHP, ktorí neopustia letiskový tranzitný priestor, alebo námorníkov či posádky lietadiel, alebo cudzincov vykonávajúcich prepravu tovarov či osôb, cudzincov zamestnaných v štruktúrach považovaných v Nórsku za kritickú infraštruktúru, resp. zdravotnícky personál z Fínska či Švédska pracujúci v nórskych zdravotníckych službách.

Vstup do krajiny nebude umožnený ostatným cudzincom s pobytom v krajinách EHP ani občanom EHP s pobytom v tretích krajinách, ak sa na nich nebude vzťahovať výnimka uvedená vyššie. Rovnako sa za závažný dôvod nepovažuje návšteva rodinných príslušníkov nepatriacich do najužšieho rodinného kruhu vrátane vnukov, dospelých detí, rodičov dospelých detí, ako aj priateľov či priateliek. Výnimka na vstup do krajiny sa tiež nevzťahuje na cudzincov pochádzajúcich z tretích krajín (krajiny mimo EHP) s povoleným pobytom v Nórsku za účelom práce či štúdia, či sezónnej práce. Rovnako sa výnimka nevzťahuje na cudzincov pracujúcich vo filmovom priemysle, či na výskumníkov vyňatých z povinnosti žiadať o povolenie k pobytu.

Bližšie informácie, vrátane výpočtu profesií považovaných za súčasť kritickej infraštruktúry, je publikovaný na webovej stránke nórskej vlády

Dôležité upozornenie

Osoby s prideleným tzv. D-číslom nie sú vo všeobecnosti považované za rezidenta. Rovnako osoby s registrovaným podnikaním v Nórsku, ktoré nie sú držiteľom ID čísla a nemajú potvrdenú výnimku, že predmet ich podnikania je súčasťou kritickej infraštruktúry musia počítať s tým, že nebudú vpustené do Nórska.

Aktualizované informácie o cestovných obmedzeniach pri vstupe do Nórska, ako aj o aktuálnych výnimkách sú dostupné na webovej stránke Nórskej imigračnej služby (UDI).

Pri plánovaní do Nórska dôrazne odporúčame sledovať informácie uvedené na vyššie uvedenej webovej stránke jednak priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny, prípadne podmienky karantény po vstupe, sa môžu veľmi rýchlo meniť. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny nórsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení.

Osoby, ktorým je umožnený vstup do Nórska, podliehajú už platným karanténnym opatreniam.

Tieto osoby sú povinné:

  • vykonať povinnú 10-dňovú karanténu. Od 8. februára 2021 sú z povinnosti karantény oslobodené osoby, ktoré do Nórska pricestujú z Faerských ostrovov, Grónska a Islandu, ako aj z nasledovných okresov Fínska: Kainuu a Lappi.
  • Od 17. marca 2021, každá osoba vracajúca sa do Nórska z cudziny, ktorej účel cesty do zahraničia nie je možné považovať za nevyhnutný, je povinná vykonať karanténu v karanténnom hoteli (štátna karanténa). Služobné cesty sa považujú za nevyhnutné iba za predpokladu, že zamestnávateľ potvrdí ich nevyhnutnosť. V prípade súkromných ciest môžu byť za nevyhnutné považované napr. účasť na narodení dieťaťa, účasť na pohrebe blízkeho rodinného príslušníka, návšteva zomierajúceho alebo vážne chorého blízkeho rodinného príslušníka a pod. Nevyhnutnosť cesty do zahraničia je však cestujúca osoba povinná preukázať hodnovernými dokladmi. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke nórskej vlády. Tie osoby, ktoré sú vyňaté z povinnosti vykonať karanténu v karanténom hoteli sú povinné preukázať, že disponujú ubytovaním spĺňajúcim kritériá na vykonanie karantény
  • podrobiť sa testovaniu na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Testovanie je bezplatné. Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska bude udelená pokuta a bude umiestnená do štátnej karantény. Z dôvodu zavedenia testovania na hraniciach sú niektoré menšie hraničné priechody uzavreté.

Zoznam otvorených hraničných priechodov s informáciou o testovacom mieste na webovej stránke nórskej vlády

Nórsko naďalej vykonáva hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. Upozorňujeme na skutočnosť, že prechod štátnej hranice smerom do Nórska môže trvať dlhšiu dobu v závislosti od aktuálnej situácie na konkrétnom hraničnom priechode.

Svalbardy

Guvernér Svalbardov odporúča nevykonávať žiadne cesty na/z Svalbardov, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné.

Od 30. januára 2021 je každá osoba cestujúca na Svalbardy povinná sa preukázať negatívnym testom na covid-19, ktorý bol vykonaný v Nórsku nie neskôr ako 24 hodín pred plánovaným odletom na Svalbardy. Turistické a poznávacie cesty sa nepovažujú za bezpodmienečne nutné. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke guvernéra Svalbardov. Tieto cestovné opatrenia ostanú v platnosti minimálne do 7. apríla 2021.


Opatrenia v krajine

Aktuálne epidemiologické opatrenia v krajine si je potrebné preštudovať na webovej stránke nórskeho Úradu pre verejné zdravotníctvo, kde sú uverejnené tiež v anglickom jazyku.

Zdroj: mzv.sk