NÓRSKO: Od 5. júla 2021 je Slovensko zaradené na zozname zelených krajín

04.Júl 2021 | 09:11
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: nórsko

Od 1. júla 2021 sa Nórsko pripája k EÚ/EHP digitálnemu COVID preukazu. Od 5. júla 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Nórska na zozname zelených krajín.

Od 21. júna 2021 je na územie Nórska povolený vstup bez obmedzenia a karantény iba tým cudzincom, ktorí žijú, alebo sa aspoň 10 dní pred príchodom do Nórska zdržiavali v krajine, ktorú Nórsko označuje za zelenú.

V prípade, ak osoba cestujúca zo zelenej krajiny do Nórska tranzituje (osobným automobilom) cez územie červenej krajiny, prihliada sa na ňu ako keby prišla zo zelenej krajiny za podmienky, že tranzit bol vykonaný bez zastávky, nebol vykonaný prostriedkami hromadnej dopravy a počas cesty nemali cestujúci kontakt s inými osobami, ako so svojimi blízkymi. V prípade leteckej dopravy, ak cestujúci prestupoval na letisku v červenej krajine, nórske úrady naň prihliadajú ako na prichádzajúceho z červenej krajiny.

Zoznam zelených a červených krajín je uverejnený na webovej stránke Nórskeho inštitútu pre verejné zdravotníctvo

Cestujúci so zelených krajín sú povinní registrovať sa pred cestou na webovej stránke nórskej vlády a budú otestovaní po príchode.


Cestujúci z červených krajín

Cudzincom, ktorí žijú na území krajiny, ktorú Nórsko označuje za červenú, alebo sa na jej území zdržiavali v dobe 10 dní pred cestou do Nórska, je povolený vstup iba ak majú na území Nórska povolený pobyt alebo majú na to závažný dôvod.

Za závažný dôvod sa považuje napr. ak má cudzinec v úmysle navštíviť maloleté dieťa, ak ide o návštevu najužšieho rodinného príslušníka, za ktorého sa považuje manželský resp. registrovaný partner, vlastné či nevlastné maloleté dieťa resp. registrovaný druh/družka, rodičia či nevlastní rodičia maloletých detí, ak ide o akreditovaných žurnalistov či personál zahraničných médií, alebo cudzincov tranzitujúcich cez územie Nórska do iných krajín EHP, ktorí neopustia letiskový tranzitný priestor, alebo námorníkov či posádky lietadiel, alebo cudzincov vykonávajúcich prepravu tovarov či osôb, cudzincov zamestnaných v štruktúrach považovaných v Nórsku za kritickú infraštruktúru, resp. zdravotnícky personál z Fínska či Švédska pracujúci v nórskych zdravotníckych službách.

Za osoby s povoleným pobytom sa považujú nie len osoby považované za rezidenta (držitelia tzv. ID čísiel registrovaní v Národnom registri), ale aj osoby pobývajúce na území Nórska na základe povolenia na pobyt, alebo s právom pobytu v súlade s Imigračným zákonom (držitelia tzv. D-čísla). Tieto osoby sú však povinné riadne zdokumentovať svoj pobytový status v Nórsku, aby mohli byť považované za rezidenta napr.:

 • preukázaním vlastníctva nehnuteľnosti resp. prenájmu nehnuteľnosti v Nórsku (pozor prenájom nehnuteľností ako sú napr. chaty na účel turistiky resp. voľnočasových aktivít sa nepovažuje za pobytový titul);
 • v prípade prenájmu nehnuteľností musí byť preukázané, že cudzinec mal prenajatú nehnuteľnosť, keď opúšťal Nórsko a má ju prenajatú aj keď sa vracia
 • v prípade uplynutia predchádzajúcej nájomnej zmluvy musí byť osoba schopná preukázať svoje právo na pobyt v Nórsku napr. preukázaním pracovnej zmluvy resp. potvrdením o štúdiu alebo prijatia do školy
 • v prípade ak nie je osoba registrovaná v Národnom registri musí preukázať, že sa do Nórska vracia po dočasnom opustení krajiny napr. preukázaním letenky, ktorou z krajiny odlietala


Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke nórskej vlády.

Na územie Nórska je povolený vstup tiež cudzincom s pobytom na území členských štátov EHP a Spojeného kráľovstva, ktorí preukážu, že majú nasledovný rodinný vzťah s osobami s povoleným pobytom na území Nórska:

 • dospelé deti, resp. nevlastné deti
 • rodičia resp. nevlastní rodičia dospelých detí
 • starí rodičia resp. nevlastní starí rodičia, vnuci resp. nevlastní vnuci
 • osoby majúce blízky intímny vzťah (boyfriend/girlfriend) – takýto vzťah však musí trvať minimálne 9 mesiacov a partneri sa museli fyzicky stretávať už v minulosti – v prípade vstupu tejto kategórie občanov je potrebné, aby navštívená osoba v Nórsku podala ešte pred návštevou podala žiadosť na Nórskej imigračnej službe (UDI). Žiadosť je bezplatná, avšak proti jej prípadnému zamietnutiu nie je možné odvolanie


Rovnako je umožnený vstup športovcom a organizačným tímom, ktorí sa zúčastnia na Oslo Bislett Games a kvalifikačných zápasoch UEFA Champions League a UEFA Conference League.

Osoby z červených krajín, ktorým je umožnený vstup do Nórska, podliehajú už platným karanténnym opatreniam.

Tieto osoby sú povinné:

 • registrovať sa pred príchodom do Nórska. Registráciu je možné vykonať elektronicky. Podrobné informácie, ako aj registračný formulár je dostupný na webovej stránke nórskej vlády.
 • vykonať povinnú 10-dňovú karanténu
 • od 27. mája 2021 závisí umiestnenie v karanténnom hoteli od toho, z akej krajiny cestujúci prichádza. V prípade ak cestujúci prichádza z:

  a) z oblasti mimo Európy musí ostať v karanténnom hoteli do obdržania negatívneho výsledku testu, ktorý bude vykonaný najskôr v siedmy deň pobytu v karanténe
  b) z európskej krajiny s incidenciou nižšou ako 150/100.000 osôb za ostatných 14 dní a maximálnou mierou 4% pozitívnych testov, nie je povinní ostávať v karanténnom hoteli, ale vykoná karanténu v domácom zariadení alebo inom vhodnom zariadení. Zoznam krajín je uvedený na webovej stránke Nórskeho úradu pre verejné zdravotníctvo .
  c) zo Spojeného kráľovstva alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru s incidenciou vyššou ako 150/100.000 osôb za ostatných 14 dní ostať v karanténnom hoteli do obdržania negatívneho testu vykonaného najskôr po 3 dňoch pobytu v karanténe. Po opustení karanténneho hotela ostávajú v domácej karanténe do obdržania negatívneho výsledku testu vykonaného najskôr po siedmych dňoch od začiatku karantény v karanténnom hoteli. Zoznam týchto krajín je uverejnený na webovej stránke Nórskeho úradu pre verejné zdravotníctvo.
  d) z európskych krajín s vysokou mierou infekcie musia ostať v karanténnom hoteli do obdržania negatívneho výsledku testu vykonaného najskôr v siedmy deň pobytu v karanténe.
 • e) podrobiť sa testovaniu na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Testovanie je bezplatné. Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska bude udelená pokuta a bude umiestnená do štátnej karantény. Z dôvodu zavedenia testovania na hraniciach môžu byť niektoré menšie hraničné priechody uzavreté.


Osoby, ktoré prekonali COVID-19 resp. sú plne zaočkované

Osoby, ktoré sú v plnej miere zaočkované proti COVID-19, prípadne ktoré prekonali COVID-19 v období 6 mesiacov pred cestou do Nórska a sú schopné tieto skutočnosti preukázať certifikátom, ktorý je prepojený s EU schémou, budú môcť pricestovať do Nórska bez obmedzení bez ohľadu na krajinu z ktorej prichádzajú. Rovnako budú oslobodení z povinnosti karantény, povinnosti preukázať negatívny test na COVID-19 pri príchode, podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predcestovnej registrácie.

Plne zaočkované osoby s digitálnym COVID preukazom EÚ sa nemusia registrovať ani predložiť negatívny PCR test a sú vyňaté z karantény, aj z testovania po príchode do Nórska.

Upozornenie slovenského veľvyslanectva v Nórsku

V prípade, ak nórske úrady na hranici nie sú schopné digitálny COVID preukaz EÚ prostredníctvom QR kódu verifikovať, neuznajú očkovací preukaz EÚ/EHP občana (čo môže byť aj len z dôvodu technických problémov), prihliada sa na túto osobu ako na nezaočkovanú a postupuje sa podľa toho, či občan prichádza zo zelenej alebo červenej krajiny. Digitálny COVID preukaz EÚ odporúčame mať na hranici pripravený v digitálnej forme.

Zoznam otvorených hraničných priechodov s informáciou o testovacom mieste na webovej stránke nórskej vlády

Nórsko naďalej vykonáva hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. Upozorňujeme na skutočnosť, že prechod štátnej hranice smerom do Nórska môže trvať dlhšiu dobu v závislosti od aktuálnej situácie na konkrétnom hraničnom priechode.


Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nórsku

Oficiálna informačná stránka pre oblasť zdravotníctva v Nórsku

Nórska imigračnej služby (UDI)

Ministerstvo zahraničných vecí Nórska

Nórsky úrad verejného zdravotníctva (FHI)


Cestovanie v rámci krajiny (pevninské Nórsko)

Voľné


Svalbardy

Guvernér Svalbardov odporúča nevykonávať žiadne cesty na/z Svalbardov, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Od 30. januára 2021 je každá osoba cestujúca na Svalbardy povinná sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, ktorý bol vykonaný v Nórsku nie neskôr ako 24 hodín pred plánovaným odletom na Svalbardy. Turistické a poznávacie cesty sa nepovažujú za bezpodmienečne nutné. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke guvernéra Svalbardov.


Opatrenia v krajine

Aktuálne epidemiologické opatrenia v krajine si je potrebné preštudovať na webovej stránke nórskeho Úradu pre verejné zdravotníctvo, kde sú uverejnené tiež v anglickom jazyku.

Dôležité upozornenie: Miestne autority (miestna samospráva) je oprávnená prijímať v prípade lokálnych ohnísk miestne opatrenia, ktoré môžu byť prísnejšie ako opatrenia celoštátne.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle uvádza informácie získané z autorizovaných verejných zdrojov, nemôže však garantovať postup a rozhodovací proces nórskych úradníkov na letiskách a hraničných prechodoch.

Aktualizované informácie o cestovných obmedzeniach pri vstupe do Nórska, ako aj o aktuálnych výnimkách sú dostupné na webovej stránke Nórskej imigračnej služby UDI

Pri plánovaní do Nórska dôrazne odporúčame sledovať informácie uvedené na vyššie uvedenej webovej stránke, prípadne na webovej stránke nórskej vlády, jednak priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny, prípadne podmienky karantény po vstupe, sa môžu veľmi rýchlo meniť. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny nórsky zdroj.

Zdroj: mzv.sk