RAKÚSKO - Zmena podmienok vstupu pre občanov SR od 19. mája 2021

18.Máj 2021 | 18:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: rakúsko

Od 19. mája 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín „skupiny A"

Preradenie Slovenska do skupiny menej rizikových krajín z hľadiska rizika šírenia ochorenia COVID-19 znamená pre vstup do Rakúska (za podmienky, že daná osoba sa za posledných minimálne 10 dní nezdržiavala v žiadnej inej krajine, ako v SR alebo inej menej rizikovej krajine tak, ako sú aktuálne vymenované v prílohe/"Anlage A" príslušnej spolkovej vyhlášky v jej platnom znení) upustenie od povinnosti povinnej karantény.

V platnosti zostáva však i naďalej povinná registrácia („Pre-Travel-Clearance") a súčasne splnenie tzv. podmienky 3G, ako je vysvetlené nižšie.


Podmienka preukázania sa aspoň jedným z „3G" (uzdravený/zaočkovaný/otestovaný)

Splnenie tejto podmienky (názov 3G je z nemeckého jazyka) spočíva v povinnosti pre každú osobu vstupujúcu do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) preukázať sa na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:

 • zaočkovanie proti COVID-19 („Geimpft") oficiálne EMA uznanou vakcínou, a to od 22. dňa po zaočkovaní prvou dávkou (na max. 3 mesiace s tým, že zaočkovanie aj druhou dávkou predlžuje lehotu na max. 9 mesiacov od prvej dávky). V prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní a na max. 9 mesiacov. Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny SARS-CoV-2 test alebo mali preukázané protilátky na ochorenie COVID-19 platí potvrdenie po dobu max. 9 mesiacov od zaočkovania;
 • prekonanie ochorenia COVID-19 („Genesen"), a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace;
 • otestovanie na COVID-19 („Getestet"), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom nie starším ako 48 hodín;


Aké potvrdenie sa vyžaduje?

Potvrdenia v zmysle danej vyhlášky a vyššie uvedeného 3G musia byť vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom, resp. atestovaným zdravotníckym zariadením.

Vzor potvrdenia v nemeckom jazyku (pdf; 821.45 KB)

Vzor potvrdenia v anglickom jazyku (pdf; 816.88 KB)


Povinná registrácia (Pre-Travel-Clearance)

Každá osoba, vstupujúca na územie Rakúska, sa pred začiatkom cesty musí elektronicky registrovať.

Pri registrácii je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu, dátum odchodu, krajina, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.

Registráciu je potrebné vykonať najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom do Rakúska.

Online registračný formulár v nemčine

Online registračný formulár v angličtine

Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané. Povinná registrácia sa týka všetkých kategórií osôb vstupujúcich do Rakúska, t.j. aj výnimiek ako pendleri a ďalšie (nižšie vymenované kategórie cestujúcich). V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach.

Registračný formulár na stiahnutie v nemčine

Registračný formulár na stiahnutie v angličtine


Všeobecnou výnimkou je tranzit (nepodlieha ani on-line registrácii). Viac informácií o podmienkach tranzitu si prečítajte v texte nižšie.

Povinnosť vyplniť povinnú registráciu Pre-Travel-Clearance a preukázať sa pri vstupe do Rakúska potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok „3G" majú naďalej aj napríklad nasledovné kategórie osôb:

 • opatrovateľky/-telia pracujúci 24-hodinových v turnusoch v rodinách (t.j. nie pendlujúcich za prácou v zariadeniach, kde sú zamestnaní, pravidelne sem dochádzajú na dennej báze a kde sú pravidelne automaticky testovaní),
 • sezónni pracovníci a výkon osobitných pracovných činností (v zmysle inštrukcií rakúskeho objednávateľa),
 • osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba (Vzor tlačiva - medical certificate) (pdf; 719.81 KB) V týchto prípadoch je potrebné postupovať v zmysle inštrukcií daného medicínskeho zariadenia/lekára.

Z ustanovenia o povinnej karanténe a zároveň aj z povinnosti povinnej registrácie (Pre-Travel-Clearance) a preukázania sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok „3G" sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

 • osobný tranzit cez Rakúsko (vrátane tranzitu na/z letiska Schwechat) pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez zbytočných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,
 • organizovaný tranzit osôb aj tovarov s cieľovou krajinou inou ako je Rakúsko,
 • vycestovanie z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,
 • potvrdený osobitný záujem Rakúskej republiky,
 • nariadená úradná repatriácia osôb, vrátane úradného sprievodu,
 • posádky vozidiel záchranných zložiek.
 • príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,

Podľa novej právnej úpravy, sú od 19. mája 2021 povinní preukázať sa potvrdením splnenia jednej z podmienok „3G" (ako je vysvetlené vyššie) aj nasledovné kategórie osôb:

 • vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti. V takýchto prípadoch informuje o podmienkach vstupu do Rakúska úrad, ktorý predvolanie vystavil (napr. predvolania pred súd a pod.);
 • (§7) vstupujúci do krajiny z náhlych neočakávaných obzvlášť závažných a vopred nenaplánovateľných rodinných dôvodov (úmrtie, ochorenie, opatera v núdzovej situácii).

Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území dať vyhotoviť najneskôr do 24 hodín.


Podmienky vstupu pre pendlerov

Ako pendler je v platnej spolkovej vyhláške definovaná osoba pravidelne cestujúca do Rakúska z dôvodov zamestnania, vzdelávania alebo z rodinných dôvodov či z titulu návštevy životného partnera.

Osobitné zvýhodnenia pre pendlerov zostali zachované aj v novelizovanom znení danej spolkovej vyhlášky. V platnosti zostala povinnosť preukázať sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok „3G" len raz za 7 dní, ako aj interval povinnej online registrácie (Pre-Travel-Clearance) najmenej raz za 28 dní alebo (ako doteraz) pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii (vrátane nového potvrdenia o splnení „3G").


Vzor potvrdenia v zmysle danej vyhlášky a princípu splnenia a aspoň jedného z „3G"

Vzor potvrdenia v nemeckom jazyku (pdf; 821.45 KB)

Vzor potvrdenia v anglickom jazyku (pdf; 816.88 KB)


Užitočné odkazy k cestovaniu


Pripomíname, že pri cestovaní do Rakúska je potrebné naďalej mať na zreteli aj aktuálne podmienky vstupu/návratu do SR


Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva.

Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti online registrácie karantény alebo predloženia negatívneho PCR či antigénového testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite


Letisko Schwechat a letecký tranzit

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a súvisiacim obmedzeniam dôrazne odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu. Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Naďalej je možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na/z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich doprovod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok (v zásade iba potreba WC, a to aj na samotnom letisku). Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT. Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. Pre návrat na Slovensko je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Konkrétne informácie pre návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR.

V zmysle platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (bod 6, písmeno e citovaného usmernenia).

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť, pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu)

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite (pdf; 348.03 KB)

Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat

Zdroj: mzv.sk