SLOVENSKO - Aktuálne podmienky návratu do SR platné od 18.septembra 2020

19.Sep 2020 | 18:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovensko

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 17. 9. 2020 v platnom znení.


1. Osoby, ktoré navštívili výlučne krajiny EÚ

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR registrovali na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území SR byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru SR.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - pediater, neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

Alternatívne, k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie SR preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín.


2. Osoby, ktoré navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR registrovali na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území SR byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru SR.

Tieto osoby sú povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a to najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - pediater neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.


3. Všetkým osobám podľa bodov 1. a 2., ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie SR

sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu všeobecnému lekárovi resp. pediatrovi. Osoby, ktoré nemajú na území SR uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.


Menej rizikové krajiny k 18.9.2020

Vyššie uvedené opatrenia uvedené v bodoch 1 až 3. sa nevzťahujú na osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní, navštívili výlučne krajiny uvedené v Prílohe č. 1 opatrenia, tzn. krajiny a teritóriá, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:

 • Austrália
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • Island
 • Írsko
 • Japonsko
 • Južná Kórea
 • Kanada
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taliansko


Informácie o výnimkách sú uvedené v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Platné opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 208.53 KB)


Uvoľnenie letov do SR

Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).Žiadosti o výnimky z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia predpokladá sériu výnimiek, ktoré sú po splnení podmienok priamo uplatniteľné občanmi.
Nad rámec týchto ustanovení môžu členovia vlády SR v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky.

Žiadosti o udelenie výnimky na základe opatrenia podľa bodu 6 je možné zasielať podpísané na e-mailovú adresu: [email protected], a to výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Vzor žiadosti o udelenie výnimky (doc; 47.10 KB)

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.

Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou občan svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.

V zmysle opatrenia má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti. V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty.

Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:


Vstup cudzincov z tretích krajín a občanov EÚ na územie Slovenska

Štátni príslušníci tretích krajín a občania EÚ, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín (okrem Slovenskej republiky) môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českou republikou, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Maďarskom, ako aj vzdušné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR) pod podmienkou dodržania príslušných karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19, registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Kategórie osôb, ktoré sú oslobodené z karanténnych opatrení sú uvedené v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v bodoch 4 až 12 opatrenia.


Cez vonkajšiu hranicu môžu na územie SR vstúpiť nasledovné osoby:

a) občania tretích krajín so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike alebo k občanovi Slovenskej republiky, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR. Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom (túto skutočnosť môžu preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad;

b) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. Vstup štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom návštevy materskej alebo štúdia na základnej, strednej alebo vysokej školy na území SR a preukázaním sa potvrdenia o tejto skutočnosti sa považuje za platný pobyt podľa tohto bodu.

c) osoby s pobytom v Austrálskom spoločenstve, Bulharskej republike, Cyperskej republike, Čínskej ľudovej republike, Írskej republike, Japonsku, Kanade, Kórejskej republike, na Novom Zélande a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska; Tieto osoby môžu pobyt preukázať cestovným dokladom, dokladom o pobyte, najmenej dvoma inými hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list a iné).

d) štátni príslušníci tretích krajín – pendleri, s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce v jednotnom formáte

e) štátni príslušníci tretích krajín tranzitujúci do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt alebo do členského štátu EÚ, ktorého sú držiteľmi národného víza. Tieto osoby musia prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt. Účel tranzitu nie je naplnený, pokiaľ je možné do cieľovej krajiny vstúpiť priamo z krajiny vstupu.

f) osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami neuvedenými v prílohe č. 1 opatrenia, pokiaľ sú schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe č. 1 opatrenia (začiatok tranzitu musí byť realizovaný v bezpečnej krajiny a môže byť uskutočnený a cez rizikové krajiny, pričom osoba musí preukázať krajinu začiatku a čas vstupu do rizikovej krajiny)

g) osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, poskytujúcim neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom na území Ukrajiny, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Tieto osoby musia byť schopné pri prekračovaní hraníc SR s Ukrajinou preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným vyhlásením o rodinnom vzťahu, pričom tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

h) osobám s trvalým alebo prechodným pobytom na Ukrajine, poskytujúcim neodkladnú starostlivosť blízkym rodinným príslušníkom na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Tieto osoby musia byť schopné, pri prekračovaní hraníc SR, preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným vyhlásením o rodinnom vzťahu, pričom tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka.

i) osoby, patriace do určitých kategórií uvedených v bode 4 platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

zoznam kategórií (docx; 17.56 KB)

j) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa preukážu výnimkou udelenou Úradom verejného zdravotníctva SR podľa bodu 6 opatrenia. Táto osoba je povinná preukázať sa výsledkom negatívneho testu na COVID-19 nie starším ako 72 hod. ak ÚVZ SR neudelil výnimku aj na preukázanie tohto výsledku negatívneho testu.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže byť výnimka z karanténnych opatrení podmienená predchádzajúcim súhlasom príslušného ministerstva alebo Úradu verejného zdravotníctva SR. Bližšie informácie sú uvedené v opatrení.

Zdroj: Úradu verejného zdravotníctva SR a mzv.sk
Aktualizácia: 18.9.2020