SLOVENSKO - Aktuálne podmienky návratu do SR platné od 22. marca 2021

22.Mar 2021 | 10:20
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovensko

Od 17. februára sa zrušil zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72 hodinovým PCR testom. Znamená to, že osoba, s prihliadnutím na viacero výnimiek, musí absolvovať po príchode na Slovensko 14-dňovú izoláciu a najskôr na 8. deň bude testovaná PCR metódou na COVID-19.


Postup a povinnosti pri príchode do SR platné od 22. marca 2021

Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky

  • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,
  • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu.
  • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,
  • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.
  • ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.

-> Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva


Výnimky zo 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko

Stále platia výnimky napríklad pre pendlerov v susedných štátoch (§ 5), študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne.

Požiadavka negatívneho antigénového alebo PCR testu sa z frekvencie raz za 14 dní zmenila na raz za 7 dní.

Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Vymedzený okruh športovcov (§ 8 písm. j) a k)) pri tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Pendleri v krajinách EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva (§ 6)

Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Pre tieto osoby skupinu platí:

  • pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,
  • najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica
  • musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívneho testu stále platia napríklad pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritická infraštruktúra, osoby potrebujúce liečbu či diagnostiku a podobne. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú bližšie definované v platnej vyhláške (pdf; 303.54 KB).

Výnimka pri preprave osôb na letisko

Od 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.

Osoby, zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska sú však povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky

  • preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Upozorňujeme, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.

Informácie o všetkých výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk.

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania môžete zasielať na emailovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: [email protected]


Zákaz vychádzania na území Slovenska

Uzneseniami Vlády SR č. 160 z 17. marca 2021, č. 137 z 12. marca 2021, č. 156 zo 17. marca 2021 sa upravuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 28. apríla 2021.

Vyhláška č. 98/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 3.22 MB) upravuje určité aspekty súvisiace s obmedzením pohybu (jedným z obmedzení je aj zákaz poskytovania krátkodobých ubytovacích služieb pre prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, okrem výnimiek stanovených vyhláškou).

Upozorňujeme, že pre niektoré regióny SR môžu platiť iné (prísnejšie) podmienky súvisiace s obmedzením pohybu. Platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR. Uznesenia vlády SR možno nájsť na webovej stránke Úradu vlády SR.

Od 8. februára platí na Slovensku COVID Automat, ktorý určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika.


Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 7 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Nad rámec Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia môžu členovia vlády SR vo svojej pôsobnosti a v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky osobe a to po splnení stanovených podmienok. Výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe § 7 vyhlášky je možné zasielať žiadosti o udelenie výnimky na e-mailovú adresu: [email protected],

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu. Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie SR je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti, boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou žiadateľ o výnimku svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.V zmysle vyhlášky má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti.

Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 7 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (doc; 47.10 KB)

V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty. Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:


Zdroj: mzv.sk