SLOVENSKO - Karanténa a podmienky vstupu do SR od 21. decembra 2020

21.Dec 2020 | 20:40
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovensko

1. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, alebo Švajčiarsko

Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, alebo Švajčiarsko, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • u detí do 10 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica a počas svojho pobytu na území SR byť schopné sa preukázať potvrdením o tejto registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do 10 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


Výnimky pri vstupe

Ak sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukážete

 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín,
 • alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 (pdf; 317.66 KB), vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín

nemusíte absolvovať povinnú izoláciu ani vykonať registráciu na webe korona.gov.sk/ehranica.

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.

Na stiahnutie: Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (pdf; 164.19 KB)

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať ak prichádzate z takzvaných menej rizikových krajín.


Zoznam menej rizikových krajín

 • Austrália
 • Čínska ľudová republika
 • Fínsko
 • Írsko
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Singapur
 • Taiwan


Výnimka pri preprave osôb na letisko

Od 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.

Osoby, zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska sú však podľa novej vyhlášky povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky

 • zaregistrovať sa od 18. decembra 2020 cez formulár naletisko.mzv.sk a
 • preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby. Upozorňujeme, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.

Informácie o všetkých výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.


2. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili inú krajinu ako krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko

Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili inú krajinu ako krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do 10 rokov, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,

Od 21. decembra 2020 platí povinnosť domácej izolácie aj pre osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo.

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica a počas svojho pobytu na území SR byť schopné sa preukázať potvrdením o tejto registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do 10 rokov sa podrobia diagnostike na ochorenie COVID-19 vtedy, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Všetky osoby žijúce s týmito osobami v spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.

Informácie o výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk.

Zdroj informácií: www.korona.gov.sk

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania môžete zasielať na emailovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: [email protected]


Formulár pri návrate leteckou dopravou

Každý cestujúci, ktorý prilieta na letisko na Slovensku z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form). Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.


Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 6 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Nad rámec Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia môžu členovia vlády SR vo svojej pôsobnosti a v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky osobe a to po splnení stanovených podmienok. Výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe § 6 vyhlášky je možné zasielať žiadosti o udelenie výnimky na e-mailovú adresu: [email protected],

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu. Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie SR je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti, boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou žiadateľ o výnimku svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.V zmysle vyhlášky má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti.

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky (doc; 47.10 KB)

V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty. Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

Zdroj: mzv.sk