SLOVENSKO - Karanténa a podmienky vstupu do SR od 8. februára 2021

08.Feb 2021 | 12:43
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: slovensko

Krajiny, ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19.

 • Austrália,
 • Čínska ľudová republika,
 • Fínsko,
 • Island,
 • Kórejská republika,
 • Nórsko,
 • Nový Zéland,
 • Singapur,
 • Taiwan


Postup a povinnosti pri príchode do SR z krajín, ktoré nie sú na zozname menej rizikových krajín

Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,
 • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (mimo zoznamu rizikových krajín), Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska, (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu, od 21. decembra 2020 platí povinnosť domácej izolácie aj pre osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo.
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,
 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctvaVýnimky pri vstupe

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa

 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín,
 • alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5, vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením podľa prílohy č.3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.


Výnimka pri preprave osôb na letisko

Od 18. decembra 2020 sú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.

Osoby, zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska sú však povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky

 • preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Upozorňujeme, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.

Informácie o všetkých výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk.

Zdroj informácií: www.korona.gov.sk

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania môžete zasielať na emailovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: [email protected]


Formulár pri návrate leteckou dopravou

Každý cestujúci, ktorý prilieta na letisko na Slovensku z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form). Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.


Zákaz vychádzania na území Slovenska od 8. februára do 19. marca 2021

Uzneseniami Vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 a č. 78 z 5. februára 2021 sa upravuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. februára 2021 do 19. marca 2021.

Vyhláška č. 45/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR (pdf; 3.22 MB) upravuje určité aspekty súvisiace s obmedzením pohybu (jedným z obmedzení je aj zákaz poskytovania krátkodobých ubytovacích služieb pre prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, okrem výnimiek stanovených vyhláškou).

Upozorňujeme, že pre niektoré regióny SR môžu platiť iné (prísnejšie) podmienky súvisiace s obmedzením pohybu. Platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené vo Vestníku vlády SR. Uznesenia vlády SR možno nájsť na webovej stránke Úradu vlády SR.

Od 8. februára platí na Slovensku COVID Automat, ktorý určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika.


Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 6 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Nad rámec Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia môžu členovia vlády SR vo svojej pôsobnosti a v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky osobe a to po splnení stanovených podmienok. Výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe § 6 vyhlášky je možné zasielať žiadosti o udelenie výnimky na e-mailovú adresu: [email protected],

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu. Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie SR je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti, boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou žiadateľ o výnimku svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.V zmysle vyhlášky má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti.

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky (doc; 47.10 KB)

V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty. Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

Zdroj: mzv.sk