TALIANSKO: Zmena podmienok vstupu od 10. decembra 2020

08.Dec 2020 | 10:52
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: taliansko

Vstup do Talianska je pre občanov SR do 9. decembra 2020 bez povinnosti predložiť negatívny testu na COVID-19 a bez karantény.

Od 10. decembra do 20. decembra 2020 platí pre osoby cestujúce zo zahraničia (vrátane krajín EÚ a teda aj SR) povinnosť preukázať sa negatívnym testom (molekulárnym alebo antigénovým) nie starším ako 48 hodín.

Od 21. decembra 2020 do 6. januára 2021 platí pre osoby cestujúce zo zahraničia (vrátane krajín EÚ a teda aj SR) povinnosť samoizolácie (so zdravotným dohľadom príslušného zdravotníckeho strediska) na dobu 14 dní.

Slovenskí občania však môžu vstúpiť do Talianska za podmienky, že do Talianska prichádzajú z bezpečnej krajiny (zoznam štátov je aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky.,

Tranzit: Z uvedených krajín je možný tranzit pre slovenských občanov, pokiaľ cestujú individuálne (nie verejnou dopravou). Tranzit nesmie prekročiť 36 hodín na území Talianska. V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny.

Pri vstupe do Talianska je však potrebné vyplniť vyhlásenie (autodichiarazione) a odovzdať ho dopravcovi, alebo sa ním preukázať v prípade kontroly policajnými zložkami. Formulár je nevyhnutné vyplniť za každých okolností, bez ohľadu na spôsob dopravy (osobným automobilom, letecky, vlakom, loďou) a za každú fyzickú osobu. Odporúča sa mať pri sebe vyplnený formulár aj keby ho pri vstupe do Talianska nevyžadovali – cestujúcich môžu kontrolovať po ceste alebo na mieste pobytu v Taliansku. Občan, ktorý sa stretne s nakazenou osobou alebo má podozrenie z nákazy, má informovať príslušné orgány na telefónnych číslach 112, 118 alebo 1500, kde obdrží ďalšie pokyny.

Na stiahnutie:

Formulár pre vstup do Talianska v talianskom jazyku

Formulár pre vstup do Talianska v anglickom jazyku

Povinný formulár pre presuny medzi jednotlivými regiónmi v rámci Talianska

Regionálny formulár pre Sardíniu

Prichádzajúci je povinný mať svoj cestovný doklad, t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas, platný až do konca pobytu v krajine. Ak cestujúci nemá v Taliansku registrovaný pobyt, môže sa v krajine zdržiavať najviac 90 dní v rámci 180 dní. Ak nemá pracovné povolenie, resp. pracovnú zmluvu, nemôže v krajine vykonávať zárobkovú činnosť. Ak sa cestujúci dostane do kontaktu s osobou infikovanou COVID-19, je povinný ostať v karanténe 14 dní a prípadné príznaky ochorenia oznámiť najbližšiemu zdravotnému stredisku.

Vstúpiť na talianske územie a opustiť ho možno osobným dopravným prostriedkom a v obmedzenom rozsahu letecky, pokiaľ nebude medzinárodná autobusová, železničná a letecká doprava v plnom rozsahu obnovená. Nie sú k dispozícii informácie o tom, kedy sa tak zaručene stane.

Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.


Opatrenia v krajine

Od 6. novembra 2020 talianska vláda zaviedla rozdelenie krajiny na tri zóny, na ktoré sa vzťahujú rozdielne reštrikcie.


Celé územie Talianska:

 • obmedzenie pohybu osôb od 22.00 h do 5.00 h, silvestrovská noc obmedzenie až do 7.00 h ráno, okrem odôvodnenia presunu z bezpečnostných, pracovných alebo zdravotných dôvodov (je potrebné preukázať čestným prehlásením);
 • od 21. decembra 2020 do 6. januára 2021 zákaz presunov medzi regiónmi (okrem návratu do trvalého, či prechodného bydliska, zo zdravotných, pracovných, či iných urgentných dôvodov),
 • 25. decembra, 26. decembra 2020 a 1. januára 2021 zákaz presunov mimo svojej obce, či mesta (okrem návratu do trvalého bydliska, zo zdravotných, pracovných, či iných urgentných dôvodov),
 • vláda odporúča stráviť Vianoce len s osobami zo spoločnej domácnosti,
 • bary a reštaurácie otvorené do 18:00, vrátane 25. decembra, 26. decembra 2020, 1. januára a 6. januára 2021, naďalej pravidlo 4 ľudí pri jednom stole, ostáva v platnosti možnosť donášky domov a take-away servis do 22:00,
 • hotely môžu ostať otvorené, ale v silvestrovský večer 31. decembra 2020 zatvorené reštaurácie v hoteloch – možný len servis na izbu,
 • do 6. januára 2021 maloobchodné prevádzky otvorené do 21.00 h
 • do 6. januára 2021 zatvorené lyžiarske strediská
 • od 21. decembra 2020 - 6. januára 2021 – zákaz plavby výletných lodí,
 • šport – do 15. januára 2021 je možné vykonávať len športové súťaže na vysokej úrovni (národnej), ostáva možnosť praktikovať individuálne športy rešpektujúc bezpečnostné opatrenia
 • zatvorené kiná, výstavy a múzeá;
 • zatvorené nákupné centrá cez víkendy a sviatočné dni, okrem lekární, predajní potravín, predajní tabakových výrobkov;
 • obmedzené kapacity verejnej dopravy, miestnej a regionálnej železničnej dopravy na 50 %;
 • zatváranie herní, stávkových kancelárií, hracích automatov v baroch a trafikách;
 • odporúčanie necestovať verejnými alebo súkromnými dopravnými prostriedkami, s výnimkou pracovných, študijných alebo zdravotných dôvodov.


Opatrenia platné pre tri regionálne pásma Talianska od 11. novembra 2020

Žltá zóna

Mierne rizikové pásmo, v ktorom platia vyššie uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre celé územie Talianska a zahŕňa nasledovné regióny: Lazio, Molise, provincia Trentino, Sardínia, Veneto, Ligúria, Sicília, Apúlia, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche

Oranžová zóna

Pásmo so stredne vysokou kritickosťou: Basilicata, Lombardsko, Piemont, Valle d'Aosta, provincia Bolzano, Kampánia, Toskánsko a Kalábria.

 • zákaz akéhokoľvek presunu do a z regiónu okrem preukázaných pracovných, zdravotných a urgentných dôvodov s následnou možnosťou návratu do domu alebo bydliska;
 • akýkoľvek presun do inej obce mimo svojho bydliska je zakázaný, s výnimkou preukázaných pracovných, študijných, zdravotných dôvodov, situácií núdze alebo vykonávania činností alebo využívania služieb, ktoré nie sú pozastavené, ale nie sú v mieste bydliska dostupné;
 • zatvorené bary a reštaurácie, činnosť stravovacích služieb pozastavená, s výnimkou závodných jedální a prevádzok spoločného stravovania s donáškou domov.

Červená zóna

Najkritickejšia oblasť, do ktorej sú v súčasnosti zahrnuté nasledovné regióny:

Abbruzzo

 • zákaz akéhokoľvek presunu do a z regiónu, ale aj na území samotnom, s výnimkou nevyhnutných a naliehavých prípadov;
 • zatvorené maloobchodné prevádzky, s výnimkou potravín, lekární a novinových stánkov;
 • zatvorené bary, kaviarne, reštaurácie, zmrzlinárne, cukrárne, s výnimkou stravovacích prevádzok s donáškou domov a s okienkovým výdajom max. do 22:00 hod., avšak je prísny zákaz konzumácie na mieste alebo v blízkosti prevádzok;
 • zatvorené nepotravinové trhy;
 • pozastavené kolektívne športové aktivity vrátane tých, ktoré sa vykonávajú na otvorených športoviskách;
 • povolené vykonávať individuálnu športovú aktivitu v blízkosti domova, rešpektujúc vzdialenosť najmenej jedného metra od inej osoby a to s rúškom;
 • športové aktivity sú povolené výhradne vonku a individuálne;
 • všetky podujatia a súťaže organizované orgánmi na podporu športu sú pozastavené;
 • otvorené materské školy a základné školy 1. stupňa;
 • otvorené prevádzky poskytovania služieb: kaderníctva, holičstvá, kozmetické salóny;

V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav predĺžený do 31. januára 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško všade, aj na otvorených verejných priestranstvách, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400-1000 eur. V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).

Za nedodržanie opatrení v súvislosti s COVID-19, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno uložiť pokutu od 400-1000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

UPOZORNENIE!
Každý kto pricestuje do krajiny a počas pobytu zistí, že bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19, resp. sám bude vykazovať príznaky, musí absolvovať test a následne povinnú karanténu po dobu 10-14 dní v ubytovacom zariadení, ktoré si musí individuálne hradiť.


Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra sa Taliansko nenachádza na zozname menej rizikových krajín.

Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo alebo Švajčiarsko, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
 • u detí do 7 rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Tieto osoby sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
 • deti do 7 rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie SR schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Zdroj: mzv.sk