MAĎARSKO: Aktuálne podmienky vstupu platné od 9. júna 2021

09.Jún 2021 | 17:31
Autor: Dušan
Kategória: Oznamy a upozornenia pred cestou
Značky: maďarsko

Od 9. júna 2021 môžu občania Slovenskej republiky, ktorí majú platný oficiálny Certifikát o vykonanej vakcinácii (Certificate of vaccination) s platným QR kódom vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a platný doklad totožnosti, bez obmedzení vstupovať na územie Maďarska, kde pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre držiteľov maďarského očkovacieho certifikátu.

Zároveň je umožnený vstup maloletým deťom a mládeži do 18 rokov v sprievode dospelého občana SR, ktorý je držiteľom certifikátu o očkovaní.

Táto výnimka platí na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o vzájomnom uznávaní certifikátov o očkovaní (nariadenie ministra zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska č. 21/2021).


Podmienky vstupu na zápasy Majstrovstiev Európy vo futbale v Budapešti

Ako divák medzinárodného športového, respektíve kultúrneho podujatia, ktoré sa koná v Maďarsku môžete vstúpiť na územie Maďarska za nasledovných podmienok:

a) môžete byť na štátnej hranici podrobený lekárskemu vyšetreniu, ktoré je potrebné podstúpiť,
b) ste povinný preukázať sa vstupenkou, ktorá vás oprávňuje na návštevu športového alebo kultúrneho podujatia,
c) a musíte sa preukázať negatívnym SARS-CoV-2 PCR testom v maďarskom alebo anglickom jazyku, ktorý bol vykonaný najneskôr 3 dni pred vstupom.

Osoba nemôže vstúpiť na územie Maďarska, ak
a) sa počas lekárskeho vyšetrenia objaví podozrenie na ochorenie,
b) sa nepreukáže vstupenkou, alebo
c) existujú pochybnosti o pravosti vstupenky.


Podmienky vstupu do krajiny

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia maďarskej vlády. Kontroly hraníc sú predĺžené do 22. júna 2021 (nariadenie maďarskej vlády č. 265/2021)

Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.

UPOZORNENIE

Od 28. októbra 2020 je každému občanovi Maďarska, nemaďarským občanov s povolením na pobyt, osobám, ktoré nemajú výnimky vracajúcim sa zo zahraničia je automaticky nariadená povinná 10-dňová karanténa, ktorej dodržiavanie je prísne sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobilnom telefóne.

Výnimky pre občanov Slovenskej republiky na vstup na územie Maďarska platia naďalej v kontexte vyššie uvedených nariadení.


Výnimky z nariadenia na vstup do Maďarska

 • prekročenie hraníc nákladnou dopravou
 • prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia, ako aj
 • na osobu, ktorá sa pri vstupe na územie Maďarska dôveryhodne preukáže, že v období 6 mesiacov pred aktuálnym dňom prekročenia hraníc prekonala ochorenie COVID-19
 • výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie divákov), ak sa preukážu 2 negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín


Obchodné cesty

Ak má cesta občana SR do Maďarska ekonomický alebo obchodný cieľ, ktorý vie deklarovať na hraničných priechodoch, občan môže vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene. Občan SR musí vyplniť tlačivo na prekročenie štátnej hranice (ak ide skupina, každá osoba musí tlačivo vyplniť).

Na stiahnutie: Tlačivo - obchodný ekonomický cieľ cesty (docx; 22.54 KB)


Služobná cesta/výkon práce

Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení.

Skutočnosť služobnej cesty však musí byť dokladovaná - napr. potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností napr. - doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra a pod.

Pri vyššie uvedených výnimkách:

 • negatívny test na COVID-19 sa nevyžaduje
 • nevyžaduje sa karanténa
 • nevyžaduje sa registrácia pred cestou na územie Maďarska


Otvorené sú iba nasledovné hraničné priechody

Od 8. júna 2021 budú príslušníci Policajného zboru SR namiesto náhodných kontrol vykonávať preventívne aj intenzívne kontroly karanténnych povinností po vstupe na územie SR cez vnútorné hranice

 • Rajka - Čunovo (diaľničný priechod)
 • Komárno - Komárom
 • Esztergom - Štúrovo
 • Parassapuszta - Šahy
 • Kráľ - Banréve
 • Tornyosnémeti – Milhosť
 • Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto
 • Vámosszabadi - Medveďov
 • Letkés - Salka
 • Balassagyarmat - Slovenské Ďarmoty - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 08.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
 • Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 07.00 hod. a od 16.00do 18.00 hod.
 • Salgótarján Somoskőújfalu - Šiatorská Bukovinka - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 08.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
 • Tornanádaska - Hosťovce
 • Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa
 • Monoštronský most (medzi Komárnom a Komáromom) – od 5. marca 2021 odklon osobnej dopravy na starý prejazd Komárom – Komárno. Zostáva iba nákladná doprava.
 • starý hraničný priechod v Rajke (doobeda - v čase od 6.00 do 8.00 h.;poobede - v čase od 15.00 do 17.00 h.)
 • Cered-Tachty uzatvorený od 17. februára 2021 až do odvolania


Voľný cezhraničný pohyb (pendleri)

(1) Občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice. Uvedené pásmo nemôžu opustiť.

(2) Osoba, ktorá vstúpila na územie Maďarska podľa odseku (1) je povinná sa zdržiavať v oblasti do 30 km od štátnej hranice a je povinná opustiť územie Maďarska do 24 hodín.

(3) Osoby uvedené v odseku (1), ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.

Podmienkou na návrat domov na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu - t.j. Lakcím karta (pobytová karta)


Žiadosť o výnimku na vstup do Maďarska

Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, nemôže vstúpiť osobnou dopravou na územie Maďarska - iba vo výnimkách stanovených v zákone alebo nariadení vlády.

(výnimka platí od príslušného miestneho policajného orgánu, v prípade medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti, platí výnimka policajného riaditeľstva XVIII. obvodu BRFK) ak žiadateľ preukáže, že cieľ cesty:

a) súvisí s konaním maďarského súdu alebo správneho konania a preukáže sa účasťou na procese dokladom, ktorý mu vystavil maďarský súd alebo orgán,

b) obchodná činnosť alebo iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy,

c) využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré dosvedčuje výmenný lístok zdravotníckej inštitúcie alebo iné vhodné potvrdenie,

d) splnenie si študijných alebo skúškových povinností na základe existujúceho študentského právneho vzťahu, ak to potvrdí potvrdenie, ktoré vydá vzdelávacia inštitúcia,

e) cestovanie osobnou dopravou, ktorá súvisí s výkonom práce v dopravnej činnosti, ktorej cieľom je dostať sa na východiskový bod prepravnej úlohy (začiatok výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takejto činnosti, pokiaľ o tom jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie,

f) účasť na rodinných podujatiach (uzatvorenie manželstva, krstiny, pohreb),

g) starostlivosť, opatrovanie príslušníka podľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku,

h) účasť na medzinárodných športových, kultúrnych, respektíve cirkevných podujatiach veľkého významu alebo

i) legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný okrem bodov a)-h).

Žiadosť o výnimku si podáva záujemca individuálne a výlučne elektronicky, v maďarskom, respektíve v anglickom jazyku.

Žiadosti je možné podať aj cestou splnomocnenej osoby. V žiadosti je potrebné presne vymedziť dôvod podania žiadosti s odvolaním sa na jeden alebo viac bodov z hore uvedených, druh a číslo osobného dokladu, ktorým sa preukáže pri vstupe na územie Maďarska.


Podmienky tranzitu a odchodu

Cestný osobný tranzit

Osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu, ak sa pri vstupe podrobí lekárskej prehliadke a lekárska prehliadka nepreukáže podozrenie na ochorenie COVID-19.

 • negatívny test na COVID-19 sa nevyžaduje
 • nevyžaduje sa karanténa
 • nevyžaduje sa registrácia pred cestou na územie Maďarska

Ďalšie podmienky vstupu za účelom tranzitu:

 • splnenie podmienok na vstup podľa schengenského dohovoru
 • dôveryhodné preukázanie účelu cesty, ako aj cieľ cesty (cieľovú krajinu)
 • je zabezpečený vstup do cieľovej krajiny, a na tento účel je zabezpečený aj vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá je súčasťou plánovanej trasy

Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len stanovenú trasu ( Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku (pdf; 546.60 KB)), môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska.

Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.

Nedodržanie trás a časov bude kontrolované policajnými orgánmi a prísne sankciované.

Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska v osobnej doprave na územie Maďarska nemôže vstúpiť okrem stanovených výnimiek v zákone a v nariadení vlády

To znamená, že osobným motorovým vozidlom, vlakom, autobusom, leteckou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom alebo peši nemôže vstúpiť na územie Maďarska okrem stanovených výnimiek..

Letecká preprava

UPOZORNENIE

Odporúčame občanom Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok im bude umožnený nástup na palubu lietadla (či sa napr. vyžaduje negatívny PCR test na COVID-19).

Medzinárodné letecké spoločnosti v kontexte platných nariadení vlády Maďarska môžu odmietnuť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti. Pripomíname, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a v takomto prípade odporúčame zvoliť inú trasu návratu.

Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou je opustiť maďarské územie do 24 hodín. Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.

Občania SR môžu využiť medzinárodnú železničnú prepravu z/do Budapešti, resp. miestnu maďarskú taxi službu z letiska (z/na slovenské hraničné priechody).


Opatrenia v krajine

V krajine je zavedený núdzový stav.

Nariadením č. 264/2021 (V. 21) sa uvoľnili nasledovné opatrenia:

 • zákaz nočného vychádzania zrušený.
 • zrušené povinné termíny zatvárania obchodov, stravovacích zariadení a iných podnikov
 • zrušená povinnosť nosiť rúška
 • na súkromných podujatiach sa môže zúčastniť až 50 osôb a až 500 osôb sa môže zúčastniť vonkajších podujatí bez obmedzenia
 • v interiéroch sa vyžaduje vakcinačná karta
 • umožnené športovať na verejných miestach pre individuálne alebo kolektívne športy
 • v prípade súkromnej a rodinnej oslavy konanej v hoteli alebo reštaurácii je prevádzkovateľ hotela povinný dodržať segregáciu účastníkov súkromného podujatia
 • halové podujatia sa môžu konať iba pre držiteľov očkovacieho preukazu
 • hudobno-tanečné podujatia sa môžu konať iba pre držiteľov očkovacieho preukazu
 • osoby vo veku 16-18 rokov môžu navštíviť reštaurácie alebo kino bez dozoru osoby ak majú očkovací preukaz

Podmienky používania a preukázania platnosti očkovacieho preukazu a imunitného preukazu

 • Osoby, ktoré majú očkovací preukaz a imunitný preukaz sa ním musia na vyzvanie preukázať, prípadne vydokladovať totožnosť aj napr. občianskym preukazom


Dodržiavanie aktuálneho nariadenia kontrolujú polícia a príslušníci maďarských ozbrojených síl.

Zdroj: mzv.sk