ŠVAJČIARSKO: Repatriácia slovenských občanov do SR

26.Mar 2020 | 19:35
Autor: Dušan
Kategória: Lacné letenky
Značky: COVID-19 švajčiarsko

Skupinové repatriácie občanov do Slovenskej republiky sú podmienené rozhodnutím vlády Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky umiestniť skupinovo repatriovaných občanov do izolácie v karanténnych zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pre informáciu si dovoľujeme uviesť, že kapacity karanténnych zariadení Ministerstva vnútra SR sú limitované počtom voľných lôžok a v prípade ich preplnenia je potrebné počítať s možným časovým posunom skupinových repatriácií do SR tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia občanov žijúcich na území SR. Na základe uvedeného preto nie je možné špecifikovať presný dátum prípadnej repatriácie občanov SR z územia Švajčiarska a ani miesto odchodu zo Švajčiarska.

V prípade záujmu o repatriáciu do vlasti (pokiaľ nie je možný tranzit osobným automobilom) požiadavky o zabezpečenie repatriácie je potrebné zaslať na mailovú adresu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne: [email protected]

Požiadavka musí obsahovať nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko repatriovanej osoby
  • špecifikovať koľko dospelých a koľko detí bude s dotyčnou osobou repatriovaných
  • miesto pobytu vo Švajčiarsku
  • občianstvo SR
  • informácia o občianstve SR rodinného príslušníka (ak má tiež záujem o repatriáciu)
  • aktuálny mobilný (resp. iný telefonický) kontakt repatriovanej osoby a e-mailový kontakt
  • zdôvodnenie účelu pobytu (pracovný, resp. turista)
  • dôvod na repatriáciu (napríklad neexistencia medzinárodného dopravného spojenia)
  • iné dôvody hodné osobitného zreteľa (napr. zdravotný stav)


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne po obdržaní písomnej žiadosti následne zaeviduje žiadosť občana o repatriáciu do SR. Po zaevidovaní zašle Veľvyslanectvo SR v Berne potvrdzujúcu mailovú odpoveď v o zaevidovaní jeho/jej žiadosti. Dovoľujeme si touto cestou požiadať záujemcov o repatriáciu, aby počkali, kým ich Veľvyslanectvo SR vo Berne telefonicky vyzve a oznámi im dátum a miesto odchodu repatriačného autobusu.

Zároveň informujeme:

Podľa rozhodnutia vlády a vyhlášky Hlavného hygienika SR, každá osoba, ktorá má právo prekročiť hranicu SR prichádzajúca skupinovo musí byť umiestnená do izolácie v zariadení, ktoré bolo dané do dispozície Ministerstva vnútra SR až do vykonania testu s výsledkom negatívny.

Nižšie sa nachádzajú tri tlačivá, potrebné k realizácii repatriácie do SR. Vyplnené a podpísané tlačivá o tranzite cez Rakúsko a o súhlase s vykonaním testu na COVID-19 a o povinnej 14-dňovej karanténe je potrebné mať so sebou pri nástupe do autobusu. Tlačivo týkajúce sa spracovávania osobných údajov je informatívneho charakteru a je potrebné sa s ním oboznámiť pred cestou do SR. (Toto tlačivo nie je potrebné mať vytlačené pri sebe). V prípade, že žiadateľ nemá možnosť na vytlačenie príloh, je potrebné informovať zamestnanca Veľvyslanectva SR v Berne pri oznámení o dátume a čase odchodu autobusu.

Upozorňujeme, že bez písomného súhlasného stanoviska žiadateľa o repatriáciu nebude možné repatriáciu do SR realizovať.

Zdroj: Mzv.sk